Monday, December 17, 2007

History of Syriam (5)

...

၎သကၠရာဇ္။ ျပည္ၿမိဳ႕ရဲေလွ ၁၀စင္းကိုလည္း ဖြ႔ဲေတာ္မူ၍၊ ရဲေလွတိုက္ရခိုင္ေစာင့္ၿမိဳ႕႐ြာလူေလွထိန္း၊ တက္ခပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ၀န္လည္း ဗလေက်ာ္စြာကို ခန္႔ေတာ္မူသည္။ ငၿဖိဳးငယ္ကို စာေရးခန္႔ေတာ္မူသည္၊ ရဲေလွသား ၁၀ ခမည္းေတာ္ဘြ႕ဲရင္း ၉ စင္းကို ခန္႔ေတာ္မူသည္။ ၉ စင္းအပါၿမိဳ႕ရြာမ်ားကိုလည္း၊ ခမည္းေတာ္လက္ထက္က ထမ္းရင္းအတိုင္း ထပ္မွတ္ေပးအပ္ေတာ္မူသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ ၁၀ စင္းအပါ ေလွစီးတစင္းလွ်င္ ၄၀ ေပါင္းေလွသား ၅၀၀၊ ၎ေလွေတာ္သားႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း ၀န္တို႔က ႏႈိးေဆာ္၍၊ အေရးရွိလွ်င္ ေတာင္ကို ကူထြတ္အထိ ကင္းေစာင့္ေနရသည္၊ ရဲေလွအုပ္စုကို၊ ၀န္က စီရင္ရသည္၊ သံ၊ ပ်င္၊ ပြဲရက္၊ ေရနံ၊ အုံးဆံကို ျပည္ၿမိဳ႕က ေပးရသည္၊ ျပည္၀န္မွာ ေတာင္းရသည္။ ေထးလူလုပ္လူမွာ၊ ၎သားတို႔ႏွင့္ ၾကပ္မ၍ လုပ္ရသည္။ ၎ရြာမ်ားမွာ ၀န္းစားအၿမိဳ႕လွ်င္၊ ပါယ္ ၁၀၀ စီ ေရးစား ၅ စီပါယ္၊ ေပါင္းစားေျမေပးရသည္၊ ေနာက္ဟံသာ၀တီသံလွ်င္ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း၊ ၿမိဳ႔ေစာင့္၊ ၿမိဳ႔ေန၊ ၿမိဳ႔၀န္၊ စစ္ကဲ၊ နာခံ၊ စာေရးႀကီးခန္႔ထားေတာ္မူသည္ကာလ၊ ဟံသာ၀တီက သိမ္းေခၚေတာ္မူရာပါသည့္ လူအစို႔သားတို႔ကို၊ ၿမိဳ႕၀န္တြင္ ျဖည့္ေပးသနားေတာ္မူသည္။ ၿမိဳ႕၀န္မင္းႏွင့္အပါ ဗလကြန္သၼႎအစု ေရႊပန္းပန္စုိ႔သင္း ၅ စို႔၊ ျမင္း ၄ စို႔၊ ေသနတ္ ၄ စို႔၊ အေျမာက္ ၄စို႔။ သူရဲ ၁၂ အပ္၊ အာမခံသူရဲ ၅ တပ္၊ တက္ခတ္စို႔ႏွင့္ အသုံးေတာ္ လိမ္းေတာ္ဆီဆက္ လိမ္းေတာ္နႏြင္းဆက္၊ ကႏူတံဆက္ ၃ ရပ္လႈိင္းသားတို႔ျပင္၊ အခြန္ ၁၂ ရပ္မွာ၊ ေရႊခြန္၊ မတ္ေစ့ခြန္၊ စမခြန္၊ ရမထာႀကိမ္ထားႀကိမ္ခြန္၊ သေစၥးခြန္၊ နီပါးခြန္၊ ရန္းခြန္၊ စပါးခြန္း၊ င႐ုပ္ခြန္။ ဆားခြန္၊ ငပိခြန္တို႔ႏွင့္၊ ကရင္ ၅ ရပ္သားမွစ၍၊ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕ရြားမ်ားတြင္ ႐ွိေနသည့္လူတို႔ကို၊ မင္းမႈမင္းခင္း၊ အခြန္စီရင္ဘြယ္၊ တရားစကားရာဇ၀င္မွစ၍၊ အလုံးစုံမ်ဳိးကို၊ ၿမိဳ႕၀န္စစ္ကဲ၊ နာခံမွတ္သားၿပီးလွ်င္၊ အခြန္ေတာ္ကို တိုက္ေတာ္မွာ သြင္းထားရသည္။ ခြဲခန္႔ရသည့္ အခြန္ေတာ္စာရင္းခ်ဳပ္စာရင္းက်ယ္ကိုလည္း စာေရးႀကီးတို႔ကို၊ အခြန္၀န္စာေရးတို႔က ႐ုံးေတာ္တြင္ စာရင္းေပးသည္၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕မွ၊ သေဘာၤဆိုက္ေရာက္လွ်င္လည္း၊ ဟံသာ၀တီတြင္ ရွိသည့္ အခြန္၀န္ကို ေခၚ၍၊ သံလွ်င္တြင္ အေကာက္၀န္အရာႏွင့္ ေကာက္ယူရသည္။ ၿမိဳ႕၀န္မင္းကို၊ တႏွင့္သုံးႀကိမ္ ေရွ႕ကတပ္ႏွင့္ ခင္းက်င္း၍ လိုက္ရသည္။ ပြဲေတာ္မွာ သတင္းကၩတ္ပြဲေတာ္၎၊ ဘုရားပြဲေတာ္ထက္၊ ၎သင္ဃာတို႔ေညာင္ေရသြန္းသည့္ ပြဲေတာ္သုံးရပ္ကို ဆင္သည္၊ ျမင္းသည္။ ေရႊပန္းပန္ပုလဲကြန္သၼႎအေျမာက္ေသနတ္သူရဲ၊ လက္နက္စစ္၀တ္တန္ဆာလက္စြဲႀကိယာအစုံႏွင့္ ၿမိဳ႕ကေပးရသည္။ ေရႊဒကုန္ဘုရား၀တၳဳကံေျမကား၊ ရာဇာဓိရာဇ္သၼႎေထာ၊ ခင္ေထာင္ဗိုဗ်ညားေတာ္အမည္ခံမင္းမိန္းမ၊ ဟံသာ၀တီတြင္၊ သကၠရာဇ္ ၈၂၅ခု၊ မင္းျပဳသည့္ကာလ၊ ထိုမင္းသၼီးသည္ အလွဴေကာင္းမႈ၌၊ သဒၶါစိတ္ႀကီးသည္ျဖစ္၍၊ ဒကုန္ဘုရားရွင္ကို လုပ္ျပင္မည္။ ဒကုန္ဘုရားသို႔ေရာက္သည္တြင္၊ ဘုရားသိမ္ေတာ္ႏွင္ံ တံတိုင္းကို လုပ္ျပင္ေတာ္မူသည္။ ေရႊိကုယ္ေလးစက္၍ ထီးေတာ္ုသည္၊ ဘိနပ္ေတာ္ေရာက္၊ ေရႊပုစြန္ခြန္မြန္း မန္ေတာ္မူသည္၊ ဘုရားရွင္တြင္ ေနသည့္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကိုလည္း၊ ေက်း ၅၀၀၀ အဘိုးျပဳ၍ လွဴသည္။ ဘုရား ၃မ်က္ႏွာ၊ အရန္ေစာင့္လူ၄ တပ္ငယ္သားငါးရာတလခြါအႀကီး ၄၊ စာေရး၂၊ စစ္ကဲ၁၊ တိုျပင္ ေရႊလုပ္ေသြးေသာက္ႀကီး ၁၊ သေစၥးေသြးေသာက္ႀကီး ၁၊ ပရံေသြးေသာက္ႀကီး ၁၊ ေရႊစာေရး ၁၊ ေျမတိုင္း ၁၊ သင္ပုတ္ေတာ္တင္ ၁၄၊ ဆီမီးထြန္း ၂၇။ တျပက္ေစာင့္လွဲလူ ၅၊ တုိက္ေစာင့္လူ ၁၀။ စေျမာင္လူ ၄၊ တံခါးေစာင့္ ၈၊ ပန္းဘဲ ၄ထိုးလူေပါင္း ၁၀၀၆၊ မြန္ပတ္ ၄ဆိုင္း၊ ကုလားစည္ ၄၊ ထီးျဖဴေရႊသပိတ္ ၄၊ ေရႊပုစြန္ခြန္ ၄၊ ပစၥယံ ၄၊ တတိုင္း ၇ထပ္တည္လုပ္ထပ္ေလာင္းလွဴေတာ္မူျပန္သည္။ဘုရားရွင္စတၳဳကံေျမလွဴေတာ္မူသည္။ နယ္ေျမမွာ၊ အေရွ႕ကို လားေသာ္ က်ဳိက္ကနက္ဘုရား။ ေတာင္ကို လားေသာ္ ဓႏုက္ဘုရား။ အေနာက္ကို လားေသာ္ ေျပာင္ပ်ာဘုရား။ ေျမာက္ကို လားေသာ္ မိုးရိပ္မိုးေတာ္ဘုရားဟူ၍သတ္မွတ္လွဴေတာ္မူသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၃၂ ခုတြင္ မင္းမိန္းမဗ်ညားေတာ အနိစၥေရာက္သည္ေနာက္ ဓမၼေစတီလက္ထက္တြင္၊ ဗ်ညားေတာလွဴရင္းေျမနယ္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍၊ ခ်ဳန္႕ေတာ္မူျပန္သည္။ ဘုရားရွင္၀တၳဳကံေျမမွာ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ကို လားေသာ္ သစ္သင္ကန္ေတာင္ထိ။ အေရွ႕ကို လားေသာ္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းထိ၊ အေရွ႕ေတာင္ကို ငမိုးရိပ္၀ပန္းအလြဲေခ်ာင္းထိ။ ေတာင္ကို လားေသာ္ ထုန္းဘိုဆိပ္၊ ဒကုန္ျမတ္ဒလေျမႏွင့္ေက်ာခိုင္း။ အေနာက္ေတာင္ကို လားေသာ္။ ကန္ႀကီးကင္း။ အေနာက္ကိုလားေသာ္ေက်းျမင္တိုင္ကင္း။ အင္း၀ေပါက္ေခ်ာင္းထိ။ အေနာက္ေျမာက္ကို လေားေသာ္ ေကာ္ဘီေခ်ာင္း၀။ ေျမာက္ကို လားေသာ္၊ ငသံထင္ရြာက႐ုံကေလာေခ်ာင္းထိ။ ခ်ဳန္႕၍ သတ္မွတ္ေတာ္မူျပန္သည္အတြက္ ေျမဘိုး။ ဓမၼေစတီကိုယ္ေလးႏွင့္၊ ရွင္မိဖုရားကိုယ္ေလးကို ေရႊႏႈိင္းခ်င္းစက္ၿပီးလွ်င္။ ေရႊပုစြန္ခြန္ခပ္၍ လႊမ္းေတာ္မူသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအ၀ဂၤေစာက္ ၁၂ေတာင္။ ေၾကးခ်ိန္တသိန္းရွစ္ေသာင္းကိုလည္း သြမ္းလုပ္၍ လွဴေတာ္မူျပန္သည္။ ေမာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၈ရပ္ကား၊ အေရွ႕ကို လားေသာ္ ေဖာင္းနင္းေခ်ာင္းထိ၊ အေရွ႕ေတာင္ကို လားေသာ္ ဖာလာေခ်ာင္း၀။ ေတာင္ကို လားေသာ္၊ လဲကူးက်ံေခ်ာင္းထိ၊ ေရႊဒကုန္ေျမႏွင့္ေက်ာခိုင္း။ အေနာက္ေတာင္ကို လားေသာ္ လဲကူးက်ံေခ်ာင္း၀။ အေနာက္ကို လားေသာ္ ျမစ္မေခ်ာင္း႐ိုးထိ။ အေနာက္ေျမာက္ကို လားေသာ္။ ေျမာင္းတကာေခ်ာင္း၀ထိ။ ေျမာက္ကို လားေသာ္၊ ဗညားလေဖြေခ်ာင္း။ အေရွ႕ေျမာက္ကို မဟူရာေခ်ာင္း။ သုံးခြေရေ၀ဆိုက္ေဖာင္းနင္းနယ္ ၈ရပ္ကား။ အေရွ႕ကို လားေသာ္ မဟူရာေခ်ာင္းဖ်ား။ ေက်ာက္ထရံၾကက္လည္ဆစ္၊ အေရွ႕ကို လားေသာ္၊ ေဖာင္းနင္းေခ်ာင္း။ ေကာက္ေကာက္စင္းစင္း။ အေရွ႕ကို ၾကက္လွဘုရားေခ်ာင္း။ ေရေ၀းေတာင္ကို ဘားလားတံတားေခ်ာင္းထိ။ အေနာက္ေတာင္ကို အဇိုင္ကုန္းေက်ာက္ေရတြင္းထိ၊ အေနာက္ကို ၀ါးတပင္တုိင္ေတာင္႐ိုးထိ။ အေနာက္ေျမာက္ကို ေက်ာက္တေမာေက်ာက္တမ္း။ ေျမာက္ကို ႐ိုးမထိ။

No comments: