Thursday, December 20, 2007

တႜဂုဏ္အၥာညာဏ၀ံသ ကၛကႜဳင္ႏူေအဂၤလာန္


မတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၀၀၇

တႜဂုဏ္အၥာညာဏ၀ံသ (ဇာတိကြာန္ကံဗိန္၊ လၞဳဟ္ဒဒွ္ေကာန္ဍဳင္ယူေက)ဂွ္ နဒဒွ္ညးမတိုန္စိုပ္ေကာံဓ႐ီုသင္ကႝိပ္ ပႛဲဍဳင္လေႆန္ဂ်လိသ္ ကၛစိုပ္ကႜဳင္ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္၀ြံတုဲ တၝဲ၀ြံ ပယာံႏူဂယး ၀၂း ၀၀နာဍှဂွ္ စိုပ္ကႜဳင္ဘာမန္ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္၀ြံေရာင္ မတ္သာင္ဂြံပ႐ိုင္ရ။

ပႛဲတၝဲ၀ြံေဟင္ နာဲမန္သာင္ (ဌာနပေရင္ပညာ)၊ တႜဂုဏ္အၥာ၀ိသုဒၶ ေကုာံ နာဲမတ္သာင္ ပံင္သၞဟ္တုဲ ရင္တႜဳင္ဏာတႜဂုဏ္အၥာညာဏ၀ံသတုိက္ထ႟းပ်းအျဗဟာမ္ေလင္ခိုန္တုဲ ေသာင္ထ႟းကုဪပ႐ူ၀င္သမၼတအျဗဟာမ္ေလင္ခိုန္ရ။ အျဗဟာမ္ေလင္ခိုန္၀ြံ ကာလညးဒွ္ေကာန္႞ာ္ ေကင္မံင္ကႜဳင္ ပႛဲတြဳဪရးေအန္ဒိယ်ာဏာ၀ြံတုဲ တိုက္ထ႟းပ်းညးမြဲ ႏြံျပာကတ္မံင္ ပႛဲဍဳင္၀ွတ္၀ုင္၀ြံရ။

ႏူကုဪဘ၀မံင္ကႜဳင္သၝိတာဲ ဂြာန္တိုန္စိုပ္အာသၝိဗုသမၼတမာန္ကီု၊ ညံင္ကၞိန္ဍဳင္ဟဂြံဒကး ထိင္ဒက္မင္မြဲကႜဳင္မာန္ကုီ၊ ဒွ္ညးမမင္မြဲအေခါင္ညး၀ါတ္ဂါတ္ဂမႜဳိင္ကီု သမၼတအျဗဟာမ္ေလင္ခိုန္၀ြံ ဒယွ္တမ္ည၀္မံင္အလုံလိုက္မြဲရ။

" ရံင္စမ္ ... ကေပါတ္အေမရိကာန္တံေကႜာန္ဗၝ၊ ကႜာေတံဏံ ဗုီပိုယ္ကီု ရပ္မုဲရပ္ျမ ရပ္ေတာ၀္ခ်ဳဪကႜးကႜးဏး၊ ဟိုတ္ႏူဇဲညးတံခိုဟ္ ဟိုတ္ႏူညးတံညှသာသၞဟ္သၞန္တုဲ ဍဳင္ညးတံ ေဇႝာ္ေမာ၀္ရာင္ဆာဲကႜဳင္ လၞဳဟ္ ပိုယ္ကညာင္ေကာ္ဟြံမိင္ရ။" သာ္၀ြံ တႜဂုဏ္အၥာညာဏ၀ံသ ေျမာ္ပၱိတ္အေဃာေဂတ္ဗုဪမံင္ရ။

တႜဂုဏ္အၥညာဏ၀ံသ၀ြံ ဒွ္ညးမကလိဂြံလ၀္တဆိပ္ MA ႏူတကၠသုဪသာသနာလၢဳင္တုဲ ပႛဲသႝာံခေရတ္၂၀၀၁ ေတံဂွ္ ကၛအာပၱန္သာသႝာ ပႛဲဍဳင္ယူေကရ။ ညး၀ြံ တန္တၜမံင္ ပႛဲဘာတိသရဏေသန္တာတုဲ ပႛဲဘာဂွ္ တဲကႜာေတံ မန္ပိဗၞာပိ တန္တၜမံင္ကီုေလ၀္ ပႛဲကာလလၞဳဟ္၀ြံ ဟုိတ္ႏူက်ာ္ေဇႝာ္မံင္မႜအၥာက၀ိႏၵပ၀္အာ နကုဪယဲေကန္သာကုီ၊ ဟိုတ္ႏူအၥာနႏၵပါလ ဒးတိုန္မံင္ဘာသြက္တဆိပ္ၾကာပါရဂူကီု ပႛဲဘာဂွ္ ေသွ္မံင္မန္ညးမြဲဇကုဓ၀္ေရာင္ညးလၜထ႟းရ။

တႜဂုဏ္အၥာညာဏ၀ံသ၀ြံ ပႛဲဂေကာံသင္ဍဳင္မန္ဗၞာယူေကဂွ္ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္သၠဳိပ္ဘ႑ာတုဲ ေပႝာ၀္သင္မလုပ္ဆုဪဂဗ၀န္ေဇႝာ္ယူေက ဂ၀္ဒန္ဗေရာ(န္)ဂွ္ ပါလုပ္လၞိဟ္မြဲဇကုကီုေရာင္ သဂြံတီေကတ္ရ။

No comments: