Saturday, December 15, 2007

ဂေကာံညးၿဗၜမန္ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ေကာံဓ႐ီု
မတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္ ဒှေျဇမ္ပါ ၁၅၊ ၂၀၀၇
သြက္သဂြံပတိုန္ဂုဏ္စရာဲကြးဘာမန္သေကက္သကာပႛဲကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္တုဲ ဂေကာံညးၿဗၜမန္ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ ေကႜာန္ဏာေပဲါေကာံဓ႐ီုမြဲ ပႛဲဂႜံသှကႜှညးၿဗၜေရာင္ မာတ္သာင္ဂြံပ႐ိုင္ရ။ ပႛဲေကာံဓ႐ီု၀ြံ ႐ုဲစွ္လ၀္ကြးဘာမန္မသေကက္သကာ ဗႝတ္(၁၃)တႜတုဲ ဇိုန္ဏွင္အပ္ျပာပ္ကုဪတဆိပ္ၾကာ ဗြဲမခ်ဳိတ္ပႜဳိတ္ဒးရးေရာင္ ဒုတိယဥကၠ႒ မိပၠၜရတ္ လၜထ႟းကုဪနာဲမတ္သာင္ရ။

No comments: