Monday, February 16, 2009

တၝဲဂကူမန္ (၆၂)၀ါ ဍဳင္အၾကန္


mostsaing တၝဲဂကူမန္မရႏုက္ကုဪ(၆၂)၀ါ ဍဳင္အၾကန္ တြဳဪရးအုဪဟာဲအုဪဂွ္ ေကႜာန္ဗဒွ္ဏာ ပႛဲျဇပ္ တုိက္ရံင္လိက္လေဒါ၀္ဍဳင္အၾကန္ရ။ ပရိသာတ္ဗႝတ္႓ါကႜံေဍာတ္ေဍာတ္ တိုန္စိုပ္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ပဵႏူဂကူမန္ဂွ္ ဂကူေသံလၜ၊ ဂကူေသံ၊ ဂကူရေခင္၊ ဂကူကေရင္၊ ဂကူပအို၀္၊ ဂကူဗှေယတ္နာမ္၊ ဂကူအဖရိကာန္ ေကုာံ ဂကူဗုတံေလ၀္ တိုန္စိုပ္ကႜဳင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ပႛဲမြဲ႓ါသႝာံ၀ြံ တၝဲဂကူမန္ဍဳင္အၾကန္၀ြံ ကုဪလ၀္ဒႝာဲကုဪဂေကာံသၞတ္တံဂႜဳိင္ရ။ နဒဒွ္ဒတဲက၀ၚေဍံတံ ဖန္ဖက္လ၀္ တန္ဒွ္ရ။

တၝဲဂကူဟီုဂွ္ ဒွ္တၝဲအလုံမြဲတုဲ တၝဲဂကူမန္ဂွ္ ဒွ္တၝဲမေဆင္စပ္ကုဪဂကူမန္သီုဖအိုတ္ရ။ ဇၞာပ္မစိုပ္တၝဲဂကူမန္ ေကႜာန္မန္ဍာံမၢး ဆီန႐ုတိုန္ရ။ စုိတ္နာဲဆီတႜ မံက္ဂတ၀္တုိန္ရ။ လစြံစိုတ္လၱဴတၝဲဂကူမန္ ဆလံဟြံဍဳိန္လ်အာဏီ ဂကူမန္ပဦု ဗြဲစၞတ္ႚကန္ ေဇႝာ္ေမာ၀္တိုန္ပႜန္ေဟင္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ ဇၞာပ္ဂကူမန္ တၞံဒႝာဲမစိုပ္ ႓ိုန္ဒွ္ဇကုမြဲဓ၀္ ပတိုန္အလာံသၞိင္႓ိုပ္ထ၀္တုဲ ဂပ္၀္ဒးေကႜာန္တၝဲဂကူမန္ေထက္ရ။

Wednesday, February 11, 2009

ကြးခုိဟ္ကုဪအၥာခုိဟ္

mostsaingကြးခုိဟ္ကုဪအၥာခိုဟ္

စိုပ္ကႜဳင္အေမရိကာန္၀ြံ ႓ါဂိတုပႜန္မၢး တန္ဒွ္ေပင္႓ါသႝာံရ။ ပႛဲအပႛဲ႓ါသႝာံေဍာတ္ေဍာတ္၀ြံ ေဆင္စပ္ကုဪဗုဒၶဘာသာတုဲ ပတံႏူကြးဘာစုဪကုဪစိုပ္ပါေမာကၡ ကႜဳင္သၞာန္မံင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ မႝိဟ္တံပႜန္ေလ၀္ ပတံႏူကုဪသၞတ္တံ စုဪကုဪစိုပ္ညးေဇႝာ္တံ ကႜဳင္စုိပ္ကီုရ။

ပုစၧာညးတံသၞာန္ဂွ္ လေဆာ၀္ေလာဲလေဆာ၀္၀ါတ္ လေဆာ၀္မိက္ဂြံတီ လေဆာ၀္မိက္ဂြံေ၀တ္ ႏြံနာနာသာ္ရ။ မႝိဟ္သၞာန္ေလ၀္ ကဆံင္နာနာ၊ ပုစၧာသၞာန္ေလ၀္ ဂကူနာနာ ဗီုျပင္ညးကုဪညး သီုညးဖအိုတ္ရ။ ပုစၧာလၝဳဪ ဟြံစပ္ကုဪဗုဒၶဘာသာမြဲသာ္ စပ္မံင္ကုဪဂကူေလ၀္ ႏြံတၜကီုရ။

ေပႝာ၀္ညးဂမႜဳိင္ဂွ္ ညးၿဗၜမြဲ ယၞဳေဍံဂွ္ `ဂ်တ္ရွ္`။ ပ႐ူညးေတံ မုေလ၀္ အဲဟြံတီ။ စပ္မြဲတၝဲ ေဗာ္ကေလင္ဒက္ပတန္ဍဳင္မန္ အေဃာမေကႜာန္မံင္ေကာံဓ႐ီု ထပ္သၞ၀္ေတံ စိုပ္ကႜဳင္တုဲ အာတ္ဆုဪသင္မစုိန္သၠီဳပေရင္သာသႝာရ။

ပႛဲဘာ၀ြံ စပ္ကုဪဗုဒၶဘာသာတုဲ အဲမြဲရေသာင္ကလးမံင္တုဲ စပ္ကႜဳင္အဲရ။ ပႛဲတၝဲကႜာအိုတ္ဂွ္ ညးၿဗၜ၀ြံ ညးၿဗၜပကၠတိမြဲဟြံေသင္၊ အကာဲအရာေတၞင္တၞဟ္မံင္ညိဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ကာလသၞာန္စမ္ရံင္ဂွ္ ဒဒွ္ရညးေတံယဲစိုတ္ႏြံမံင္ဂွ္ ဒုင္၀န္ရ။

မိက္ဂြံပၞ၀္ဓ၀္ဂးတုဲ ထ႟းကုဪဓ၀္ဗႝတ္ညိနာင္ရ။ အေဃာဂၨံမံင္ဓ၀္ဂွ္ ကႛဳိပ္ညးေတံဂိမံင္ဂွ္ေလ၀္ ဟီုရ။ လေဆာ၀္ ကႛဳိပ္ညံင္ကုဪဂတိုဟ္ ဂးရ။ တုဲပႜန္…ဟိုတ္ႏူအကာဲအရာဟြံေယန္သႝာင္ကီု၊ ဟိုတ္ႏူကုဪၾသန္ဟြံမာန္ကီု ဂႜံတိုက္မံင္ညးေတံ ညးေတံမံင္ဟြံဂြံရ။ (အတိုင္ညးေတံလၜထ႟း)။

ယ၀္သဒးဟီုတပ္တပ္မၢး ဒွ္မႝိဟ္လၱဴဂႜံင္မာန္တုဲ ကာလလေဆာ၀္ဆုဪကုဪညးေဇႝာ္မင္မြဲညးၿဗၜသဗာန္ဘာဂွ္မၢး ခုိဟ္ဟာ ခ်ပ္မံင္ဏီရ။ ဆဂးဂွ္ အတိုင္ကမၼ႒ာန္ဇကုေစႝာန္ထ႟းဂွ္ ဟိုတ္ႏူဗက္မာန္မံင္ကီု၊ ဗီုညးေတံမံင္စံင္ေလ၀္ ၿပံင္လွာဲကႜဳင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ကီု ပေရင္ေဇႝာ္ေမာ၀္ႏြံမံင္ေရာင္ ေထင္လ၀္ရ။

စပ္ကုဪကိစၥဂဥဳဲ၀ိ၀ိင္တုဲ ေကင္စကာလ၀္ႏြံမံင္ဟာသၞာန္ဂွ္ ညးေတံဟီုဟြံေကင္ရ။ ႓ံက္ဂွ္ ညးေတံသုင္ဂႜဳိင္မံင္သၢးရ။ မြဲ၀ါဂွ္ ညးမြဲဂွ္ ေကာ္နင္ဖုင္ ညးေတံဟီုဒးထတ္အာတုဲ အေရ၀္ဍဳိန္ေဍာတ္ေဟင္ ေထက္ကုဪဟီုေရာင္ ေဒႜာံေဗၱာန္ရ။

ႏူကဪုမႝိဟ္လၱဴဂႜံင္ဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္ညးမသအးဇၝးမြဲတုဲ လဟီုပြတံဂွ္ ၿပံင္လွာဲကႜဳင္တၞာဂလိုင္ရ။ ႏူစိုပ္ကႜဳင္တၞိတၞိ ထ႟းမံင္အေယာင္အလာေ၀တ္ေဗၱာန္ေ၀တ္ကီုေလ၀္ ပႛဲကာလလၞဳဟ္၀ြံ ဟီုပ႐ူကုဪဂႜာဲကေမႜာန္မၢး စိုတ္ဓာတ္မိက္ဂြံဂႜာဲကေမႜာန္ဂွ္ မံက္ဂတ၀္ကႜဳင္ရ။
စပ္မြဲတၝဲ ႓ံက္ေလ၀္ဗပိုတ္ေရာင္ညးေတံဟီုရ။ ပ႐ူအပါဂွ္ ဟြံမိက္ကုဪကႜဳင္ကီု၊ ညးပၞင္တိုက္ညးၿဗၜဟြံမိက္ကုဪကႜဳင္ကီု ညးေတံ လၜထ႟းတုဲ ကာလေဆာ၀္ ေထဲမံင္ကီုရ။ ေယာဂှမၢးဂွ္ မၵးတီစိုတ္ေထဲတံဂွ္ေဏာင္ဂးတုဲ ညးေတံေလ၀္ လက္ကရၜဏံ ဟြံထ႟းဗီုျပင္ဂွ္ရ။

စိုပ္မြဲတၝဲ ညးေတံ မိက္ဂြံပဗုဒၶဘာသာရ။ ညးေတံ ဆုဪဓ၀္က်ာ္ဍာံဍာံရဂးတုဲ မိက္ဂြံကုဪဒါန္ကီုရ။ ရံင္ေကတ္ေတွ္ ၀တၳဳဒါန္ႏြံဟြံေသင္။ အဲဟီုဂွ္ ၀တၳဳဒါန္ေလ၀္ ဟြံဒးဃရက္ကုဪ၊ ဗုဒၶဘာသာေလ၀္ ဟြံဒးလုပ္ျပဟ္ျပဟ္။ သီု႓ါသာ္ဏံ သၸေကတ္သိုက္သိုက္ဂြံမံင္ဂးကုဪရ။

ပႛဲတၝဲဏံ၀ြံ နာဲထ၀္အံင္စိုပ္ကႜဳင္တုဲ အခါတ္ကာဲစမ္ရံင္ရ။ မႝိဟ္လၱဴဂႜံင္ဒွ္မာန္ (ဣ၀ြံေလ၀္ ဒွ္မာန္)၊ မႝိဟ္စကာဂဥဳဲဒွ္ဂြံ (ဒွ္မာန္မံင္ဖိုဟ္)၊ အေရ၀္ပိုယ္လၸကုဪထႜိဳင္ (ဒးစြံသၱိ) ဗီုဏံသၢးရ။ ဂလာန္နာဲထ၀္အံင္မဟီုဂွ္ ယုတၱိႏြံ။ ဆဂး ညးေတံ ဗီုဂွ္ဟြံဒွ္ ညးေတံဂးရ။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္ ညးဒွ္သင္ခေရတ္ပႛဲဍဳင္ပိုယ္ေတံကႜာအိုတ္ဂွ္ ေပႜအ္အရက္မြဲဂးရ။ ပိုယ္ကႜဳင္ေဆာတ္မႝိဟ္မၢးဂွ္ မႝိဟ္ဗီုတံဏံေလ၀္ ဒးေဆာတ္ဂွ္ရ။ မႝိဟ္ဗီုတံဏံေလ၀္ ညံင္ေဒၢတ္ေဍံေသၢာံခုိဟ္ ေ၀တ္ေဗၱာန္ေဖ်ာန္မာန္အာမၢး ဒွ္ပရဲသာသႝာကီုေရာင္ေစွ္စိုတ္ရ။ ဂုဏ္ႏူညးၿဗၜ၀ံြတုဲ ဂြိင္ေဖက္သာသႝာဇကုယၞဳလီုဂွ္ ဂ၀ိင္ႏြံမံင္သီုအဲရ။

မြဲလန္ဂွ္ ညးေတံ ဒးမံင္ဆာံ။ မုဟ္ညးေတံ ယီုဟြံဂြံ။ အာနာပါနေလ၀္ ညးေတံပၞ၀္ဟြံဂြံ။ ပရိကံဂွ္ ဒးကုဪျပံင္အာပႛဲဗုင္ေတံရ။ ညးေတံဟီုတုဲဟီုပႜန္ အဲဏံ အၥာခုိဟ္မြဲ၊ အၥာေကက္ေကက္မြဲ၊ အၥာတီစိုတ္ေကာန္ကြးမြဲ။

အဲဟီုကုဪညးေတံ ဒးမံင္ဆာံေလ၀္ ဟီုဖိုဟ္၊ ဂဥဳဲဆာံဗႜး ေတ၀္ရန၀္ခုိဟ္မံင္ေလ၀္ ဂးဖိုဟ္ ဟြံသုင္မၢး ဟြံဗႜး။ ဆာံဂွ္ ဟြံဗႜးမၢး ေတ၀္ရန၀္ခုိဟ္ ႓ိုတ္လုဪဟီုဟီု ညးတႝဟ္ဟြံပေတွ္ ေကင္ဟုီညးေတံရ။ ဗီုဂွ္ရ ဗုဒၶဘာသာခုိဟ္မံင္ဖိုဟ္ ပဦုဟြံခိုဟ္မၢး ဟြံဂြံ။ မုက္သာသႝာလီုေရာင္ ဟီုဂြံရ။

ပြဳိင္႓ိုတ္႓ါပိအဒိုတ္ ညးေတံကႜဳင္ဘာမွာန္ကီုေလ၀္ အခိင္ညးေတံကႜဳင္ မြဲတၝဲကုဪမြဲတၝဲ ဟြံတုပ္ကႜဳင္ရ။ ဂႜဳဂွ္အ႐ိုဟ္တဲဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ညးေတံ ဒးအာမံင္ကေမႜာန္ဂးတုဲ အခိင္ကေလင္ႏူကေမႜာန္မွ ဂြံလုပ္ဘာဂးလ၀္ရ။

ဟိုတ္ႏူကုဪညးေတံဂဇံကမၼ႒ာန္မွာန္ကီု၊ ဟိုတ္ႏူညးေတံကေရ၀္ကေရာတ္ကႛဳိပ္ဂိေကႜံမံင္ကီု၊ ဗြဲေတၞင္ ေကြတ္၀ါဒဗုဒၶဘာသာတံဂွ္ အတိုင္လိက္မကုဪလ၀္ညးေတံဂွ္ ညးေတံဗွ္မံင္မွာန္မွာနတုဲ အခိင္သၞာန္သွ္ဓ၀္မၢး ညးေတံ ဆတ္စုတ္ကႜဳင္အာေဘာဂေဍံ မာန္ကႜဳင္ညိကီု ညာတ္ေကတ္တုဲ ပေရင္ေဇႝာ္ေမာ၀္ ႏြံမံင္ညိသၿဇိဳင္သာေရာင္ ေတာ္ေကတ္ရ။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္ အခိင္သၢာဗတံ ႓ိုတ္မြဲနာဍှျပင္ ဂြံမိင္ခႛံက္ၾတင္တုဲ ေထင္ခယ်ဂးတႜဂုဏ္မြဲမြဲဇကု တိတ္မၝးတုဲလုပ္ဟြံဂြံ ေစွ္ပံက္ကုဪၾတင္ဂွ္ ဒွ္မံင္ေကာန္ကြးဒယွ္ `ဂ်တ္ရွ္`ဖိုဟ္သြံ။ ပံက္ခုိဟ္ဟြံခုိဟ္ဂွ္ ခ်ပ္မံင္။ ဒွ္မံင္အ၀ိကာလကီု၊ အပႛဲေကာန္ကြးဒယွ္ဂွ္ မပၱံကုဪဂဥဳဲလြဟ္တံဂွ္ ပါကႜဳင္မာန္ကီု၊ ဟိုတ္ဖုဪဂြံကႜဳင္ခႛံက္ၾတင္ဂွ္ ေတၞင္တၞဟ္ေလာန္ကီု၊ တိတ္ကႜဳင္မၝးႏူတိုက္ဒၞံင္မၢး ႚကႏၱညးပၞင္တံ ေကာ္ဗႜာဲသၞိင္ေရာင္ဂွ္ ဟြံဒးေတာ္ေဗဒင္ကီု ပံက္ကုဪၾတင္ဟြံေထက္ေရာင္ဂွ္ အဲေစွ္စိုတ္တုဲ ကၞာတ္ေထာံပၞတ္ကေလင္တိုန္ကႜဳင္ထပ္လၱဴဏံရ။

အတိုင္အဲေထင္ဂွ္ေဟင္ ဗႜာဲသၞိင္႓ါ ဗက္ဂႜာဲမံင္ညးေတံ အပႛဲအရွာံဒရိင္သၝိပၞင္ညးၿဗၜဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ေကာန္ကြးဒယွ္အဲ ခႛံက္မံင္ၾတင္ဟြံဂြံတြဳဪတုဲ ပႛဲကုဪကေလင္စၜအာဂွ္ ဆုဪဂဗကုဪဗႜာဲသၞိင္တံဂွ္ရ။ ဟီုပၱဳိန္ေဖ်ံမံင္ညးသၠအ္မြဲစုတ္တုဲ ဗႜာဲသိၞင္တံ ေကာ္ဏာရ။

ဗီုညးေတံဟီု ဟိုတ္ႏူဗွ္ဒးလိက္ဗုဒၶဘာသာတုဲ ပၞင္သၝိညးၿဗၜဂွ္ ဟြံဒးစိုတ္ဟာ၊ ဟြံေသင္မၢး ဟိုတ္ႏူစိုတ္ဟြံမွာန္တုဲ ဗတံဒမႜဳ ဂြံသတိလၸာ္အဲတုဲ မိက္ဂြံကႜဳင္ဒ၀ဵဂွ္ ဒွ္အာသႝကီုဟာ။ အတိုင္အခိုက္ဍဳင္ဏံမၢး ဖံက္ေသႝာ၀္မၢး အတိုင္ေသႝာ၀္ဂွ္ေဟင္ ဒးေကတ္အေရ၀္ေဟင္ရ။

ေကာန္ကြးခုိဟ္မြဲဂွ္ ဗႜာဲသၞိင္တံေကတ္ဏာတုဲရ။ အၥာခိုဟ္မြဲဂွ္ ပႝၜစးေခ်ံရ။ ညးဂမႜဳိင္မိင္မၢး ဒွ္စ႐ုဪေဏာင္။ ဆဂးဂွ္ အဲပေတွ္ေကတ္မြဲရ။ ညးၿဗၜ၀ြံ ယ၀္သဟြံပေတင္ေဍံ၊ ယ၀္သမင္မြဲေလပ္မၢး ကေလင္ဒွ္မတ္မႝိက္ကေသဲမြဲမမာန္မံင္ဏီ။ မြဲအဟူ အဲတြံဓ၀္ကုဪညးေတံဂွ္ အေရ၀္ညးေတံဒးစိုတ္အိုတ္ဂွ္ ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာ-ရ။ မႝိဟ္တံဂွ္ ကာယမြဲဓ၀္ယဲေလပ္ဟြံေသင္၊ စိုတ္ေလ၀္ ယဲေလပ္မံင္ကီု။ မႝိဟ္ကႜံေတွ္ မႝိဟ္ဒၥိတ္စွ္ ၾကအ္မံင္။ ဇၞာပ္မႝိဟ္ေတွ္တုဲ ယဲတျမအ္ႏြံမံင္သီုဖအုိတ္ ေအာန္ကုဪဂႜိဳင္။ ဟိုတ္ဂွ္ရ မုလၸေအာန္စိုတ္။ သမၼတပဦုအုဪပါမာေလ၀္ ယဲစိုတ္ဒးႏြံညိေဟင္ရ။

ေသၢာံတြဟ္ဓ၀္ကုဪညးေတံမြဲဂိတုေဍာတ္ေဍာတ္ဂွ္ ဂုဏ္ပရဲေဍံဂႜဳိင္ႏူကုဪပါေမာကၡကႜဳင္ဂႜဟ္ေ၀င္တံဂွ္ဏီရ။ ႓ုိန္ဂွ္ေလ၀္ …. အေဃာခႛာ္အာ သတ္တာေလ၀္ ညးကပွ္ေလ၀္ဟြံမြဲ။ ဒးၾကင္ေၾကာ၀္ပႜန္ ႚကႏၱရ။ ေကာန္ကြးခုိဟ္မြဲ ကုဪဒွ္တသိုက္ညိဂွ္ အၥာခိုဟ္မြဲ ရာဒႝာဏာရ။