Sunday, October 26, 2008

ကြးဘာမန္ သွ္လိက္မန္ ပႛဲဍဳင္၀ွတ္၀ုင္

မတ္သာင္ (၀ွတ္၀ုင္)။ ။ ကြးဘာမန္ဂမႜဳိင္ တုိန္လ၀္ဘာမန္ ဗႝတ္မြဲကၛင္တုဲ ပႛဲစၞတ္တၝဲ ၁၀၊ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ၀ြံ ေကႜာန္ဗဒွ္ဏာ ေပဵသြဟ္လိက္မြဲ ပႛဲဘာဗုဒၶဘာသာမန္ ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ တြဳဪရးေအန္ဒှယ်ာဏာေရာင္ ဂြံပ႐ိုင္ရ။ ပႛဲေပဵသြဟ္လိက္၀ြံ ကြးဘာမန္ဂမႜဳိင္ သီု(၉)တန္ လုပ္သွ္တုဲ ႏြံလၞိဟ္(၇၈)တႜရ။ သြက္ကြးဘာဂမႜဳိင္ ေသၢာံသွ္လိက္ ဗြဲတသိုက္ညိဂးတုဲ ဂေကာံမိမအၥာဘာတံေလ၀္ ပဂ႐ုရံင္စံင္မင္မြဲကဪု ဗြဲမၵးရးကီုရ။

ပႛဲသႝာံပညာ၂၀၀၈၀ြံ ဒွ္သႝာံမဆတ္စုတ္လ၀္ဘာသာ၀င္မြဲက႑တုဲ ပႛဲတန္ေဇႝာ္အိုတ္ တန္သတၱမဂွ္ ရပ္လ၀္လိက္သႜပတ္ေၾတံၾတဟ္ေကုာံလိက္၀င္ၾကက္၀င္မန္ရ။ ပႛဲပုစၧာတန္သတၱမဂွ္ ႏူဘာသာအဂၤလိက္ကႜာဲဘာသာမန္ေလ၀္ ပါလုပ္မြဲပုစၧာတုဲ ဒွ္ျပ၀မစမ္႓တ္ဍာ္ဒေက၀္ကဆံင္လိက္ပတ္မန္ေပင္ေပင္ေရာင္ ညးဂမႜဳိင္ ညာတ္တၜရ။ ပႛဲတန္ဂွ္ပႜန္ သၞာန္လ၀္ပုစၧာလက္ႀကၜအိုတ္ ဟိုတ္မန္ဂြံက်ဍဳင္ရ။ စပ္ကုဪပုစၧာ၀ြံတုဲ ပႛဲကာလနာဲမတ္သာင္ခႛံက္ရံင္ေကာန္ကြးဘာတန္သတၱမဂမႜဳိင္ဂွ္ "ဗညာဒလကုဪတႜဗာန္ ေဗႜတ္သီု႓ါရ။ တႜသၨင္ဂွ္ ပၞင္၀င္နန္၊ တႜေကႜ၀္ဂွ္ ပၞင္တႜညး၊ တႜက်ိန္ဂွ္ ပၞင္ရးဍဳင္ကြာန္၊ တႜဗာန္ဂွ္ သၠဳိပ္ပႝာန္ေသင္ဟာ။ ကႛဳိပ္သၠိဳပ္တံဏံ တာလ်ိဳင္ဟြံေျပတုဲ ဒးက်ပႝာန္။ တႜဗာန္ဟြံမြဲေလ၀္ အဲမံင္ဂြံ လစြံစိုတ္တႜညးဗညာဒလသာ္ဏံ ပၞာညံင္ေဗႜတ္ကႛင္ကီု အဲဟြံမြဲေတွ္ မင္ဗုဪမံင္ ဂးတုဲ ညးမတိတ္အာႏူတာလ်ဳိင္တႜဗာန္ေလ၀္ ေဗႜတ္ဂိကီုတုပ္" သာ္၀ြံ ဟုီလၜထ႟းရ။

ဂကူမန္ညးမေဖ်ံသၨဳိင္ ပႛဲကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္၀ြံ ဟိုတ္ႏူမၵးတတ္ထပၚကႜဳင္ဘ၀ မကႛန္ျဂက္ႏူပယ်ဳဪ ဟြံဂြံဆုဪကႜဳင္အၥာဘာမန္တုဲ ညးလၝဳဪ ဂြံေကာန္ဂြံေကာန္စၜေလ၀္ ဟြံတီလိက္မန္ဏီ ႏြံတၜရ။ ပႛဲသႝာံ၀ြံ ကြးဘာတန္ေၟာံမႝိဟ္ဂမႜဳိင္ ဗြဲမဂႜဳိင္ ကႜဳင္ဘာမန္အၾကာေကာန္အၾကာေကာန္စၜဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ဂွ္ေလ၀္ ဒွ္မၝဳဪက်ာ္ႀသှ ဗြဲမေလာန္ရ။ အၥာဘာတန္ေၟာံမႝိဟ္ဂွ္ ဒွ္နာဲ၀င္တၞးတုဲ ေစတႝာညးေလ၀္သႜဳင္ၿပဲ နဲကဲလိက္မန္ညးေလ၀္ စိုပ္တ႐ဲေကြံရ။

တန္ေဍာတ္အိုတ္တန္ပါင္တိုက္ဂွ္ ကႜဳင္သွ္လိက္ဗႝတ္(၉)တုဲ ပႛဲကုဪလာဘ္ေတၞင္ပဒုတတံဂွ္ ဒးပႜံင္ဂႜဳိင္ကုဪ၀ါ ေသၢာံတီသြဟ္ရ။

သတၱာဟဂတေတံမၢး လေလာင္တရးစရင္အံင္တုဲ ႓ါသတၱာဟပႜန္ ပႛဲစၞတ္တၝဲ ၁၁-၀၉-၀၈ ေတံမၢး ကုဪလာဘ္ပၱဳိန္ဂုဏ္စရာဲကုကြးဘာမန္ဂမႜဳိင္ေရာင္ မတ္သာင္ဂြံပ႐ုိင္ရ။