Monday, September 8, 2008

အာဆုဪဂဗကုဪ Keith Luce မဒွ္ေကာန္ရုင္ Richard G. Lugar အမာတ္သၝိစုလတ္ထ၀္လၱဴ

မတ္သာင္ ေသပ္ေတမ္ပါ ၆
နာဲမတ္သာင္ ဂြံအေခါင္အာဆုဪဂဗကုေကာန္႐ုင္ Sen Richard G. Lugar မႝဳံယၞဳ Keith Luce ပႛဲကုဪရုင္ဆက္ေစႜာံညးဍဳင္ကြာန္ ေဂ်ပ္၀ွာေသန္ပလိုတ္ ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ရ။ ပႛဲေပဵဆုဪဂဗဂွ္ နာဲမတ္သာင္ ပၱဳိန္ထ႟းဏာေကင္ကာဍဳင္မန္ေကုာံေကာန္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ရ။

ကိစၥသြံရာန္မႝိဟ္ကီု၊ ကိစၥဗၞာတံဃရတ္ညးဍဳင္ကြာန္တံကီု၊ ကိစၥေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိညိညကီု ပၱဳိန္ထ႟းဏာရ။ Sen Richard G. Lugar ၀ြံ ဒွ္ညးမေဖ်ံေလၞတ္ဍဳင္သအာင္တုဲ ေသၢာံဆုဪကုညးမြဲ၀ါမၢး ခိုဟ္ဂႜိဳင္ရ။ သႝာံအာေတွ္ ေသၢာံအာဆုဪကုညးမြဲ၀ါတုဲ ဂုဏ္ဖုဪႏြံကႜဳင္ရ။ ဗြဲေတၞင္ အာရုီညးးတံ စုိပ္အာလပၚမန္မေလယွာဂမႜဳိင္တုဲ အလုဪဇကု Keith Luce အာလၝတ္လ၀္ဍဳင္မေလယွာ ဆုဪဂဗလ၀္ကုဪဂကူမန္ေကုာံဂကူတႝဟ္သအာင္ဂမႜဳိင္ဂွ္ ညးဟီုလၜထ႟းရ။ ...