Thursday, December 16, 2010

History of Syriam (8)

သကၠရာဇ္ ၉၂၈-ခုတြင္၊ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္လက္ထက္ေတာ္၊ ဓညဝတီရခိုင္သံတြဲၿမိဳ႕ရြာမ်ားက၊ လူသြမ္းလူဆိုး၊ သူခို့ဒါးျပတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၊ သေဘာၤဆိပ္၊ ပုသိမ္သံလွ်င္ၿမိဳ႕မွစ၍၊ ၉ၿမိဳ႕ ဟသာၤတကူထြတ္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔၊ လာေရာက္၍၊ အစြန္အနားဆင္းရဲသားကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးေယာက်ၤားမိန္းမတို႔ကို၊ လုယူဘမ္းဆီးေႏွာင့္ရွက္ေသာေၾကာင့္၊ အဆီးအဆို႔ အေစာင့္အေန တ႐ုပ္ေမာ္ၿမိဳ႕၊ ဆင္ေကာင္ကူထြတ္ၿမိဳ႕၊ ဟသာၤတၿမှဳ႕မ်ားက၊ ေလွေခါင္းေလွစီး၊ အႀကီးအၾကပ္၊ လက္ခတ္ကုံးေပၚ၊ ေလွေစာင့္ေလွထိန္းအစုံ၊ ရဲေလွ ၉စင္း ဘြဲ႕သက္၍၊ အမတ္ေဒါေတဇကို ရဲေလွမႉးငႀကီးကို စာေရးခန္႕ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဆိပ္ မိုဃ္းတိမ္ျပင္မွာ ရဲေလွ ၆စင္း၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕မွာ ရဲေလွ ၃စင္းေစာင့္ေနရသည္။ ၎တို႔စားရန္ရိကၡာ၊ စပါး၊ ဆားငါး၊ ငပိမွာ ေရကင္းၿမိဳ႕၊ ၁၀ရြာမ်ားက၊ ဆား ၅၀၀၊ ငပိ ၅၀၀ စီ ေပးသည္။ ၎ရိကၡာထားရန္ကိုလည္း၊ သုံးဆယ္ရြာလူ ၄၀၊ ေရကင္းၿမိဳ႕ကလူ ၄၀ ခန္႔၍၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ က်ီေတာ္ေဆာက္လုပ္ရသည္။ အုံးဆံ၊ ေရနံ၊ သံ၊ ပ်ဥ္၊ မာခ်ီမ်ားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕က ေပးရသည္။ ရဲေလွေတာ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလွ်င္လည္း၊ တက္ခပ္လူငယ္သားေစာင့္သူတစုတို႔က လုပ္ျပင္ရသည္။ ေနာက္တကြၽန္းရခိုင္ျပည္က ကုလားငဇဂၤါသည္ သံလွ်င္ၿမိဳ႕ လာေရာက္၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး ခံပါမည္၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕တြင္ သေရတခ်ပ္ရာေျမ သနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းႏွင့္၊ အေနာက္လြန္မင္ၾတားႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕မွာ စံေနေတာ္မူသည္အခိုက္၊ အသနားခံသည္တြင္ သနားေတာ္မူ၍၊ သေရကို ေသးစြာ နန္းငင္ၿပီးမွ၊ အေရွ႕ေနာက္ေတာင္ေျမာက္ကို သေရႀကီးတဆန္႔စီ တိုင္းထြာၿပီးလွ်င္၊ သကၠရာဇ္ ၉၇၆ ခုတြင္ ၿမိဳ႕တည္၍ မ်ားမၾကာ ငဇဂၤါပုံကံေလသည္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကိို လုပ္ၾကံေတာ္မူျပန္သည္။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္၊ ကေလး မိုးၫွင္း၊ ရွမ္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ မၿငိမ္မဝပ္ေၾကာင္းကို ၾကားေတာ္မူ၍၊ သိမ္း႐ုံးလုပ္ၾကံေတာ္မူျပန္သည္။ အလိုေတာ္ျပည့္၍၊ သကၠရာဇ္ ၉၈၁ ခုတြင္၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီေတာ္မူသည္။ လုပ္ၾကံ၍ အလုိေတာ္ျပည့္လွ်င္၊ ဘေထြးေတာ္နတ္ရွင္ေနာင္ႏွင့္၊ ကုလားငဇဂၤါတို႔ကို ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ငဇဂၤါးေဆြသားမ်ိဳးသားကိုလည္း၊ တဘရင္းသို႔ ပို႕ထားေလသည္။ ၎လုပ္ကိုင္ငယ္သားတို႔ကို ေျမတူးၿမိဳ႕ရြာမွာ ထားေတာ္မူသည္။ ငဇဂၤါးသမက္ ပုတၲဗညားဒလည္း၊ ဗညားႏြယ္လအမ်ိဳး၊ ေရႊပန္းပန္ကြန္သၼႎစုတို႔ကိုလည္း သိမ္းေတာ္မူ၍၊ အိႏၵသမန္းကို ေသြးေသာက္ခန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေရႊပန္းပန္ဘြဲ႕ေတာ္မူသည္။ သကၠရာဇ္ ၉၉၀ ျပည့္တြင္၊ ဟံသာဝတီအေနာက္ဘက္၊ တဲနန္းေတာ္မွာ စံေတာ္မူသည္တြင္၊ သားေတာ္မင္းရဲဒိပၸ လုပ္ၾကံ၍၊ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူသည္။

Wednesday, December 15, 2010

မုဟိုတ္ဍဳင္မန္ဂြံဍန္ ဂကူမန္ဂြံေအာန္ေစွ္ေရာ (၂)

ပႛဲသၠဳတ္(၁)ေတံ အဲထ႟းလဝ္ဟိုတ္ပန္သာ္ ဟိုတ္ဍဳင္မန္ဂြံလီုဂ္ွ။ အပႛဲကုဪဟိုတ္ပန္သာ္ဂွ္ ဟိုတ္မြဲ အဲမိက္ဂြံဟီုကႜာရ။ ဟိုတ္(၁)ဂွ္ ညးဟီုလဝ္ ဒါမရိကတၲကရေဏန မဒွ္ေရာင္။ ဒါမရိကတၲကရဏဟီုဂွ္ ဟိုတ္ႏူကုဪကမႜတ္ဒမႜမတာ ရဲပႜံင္႓းစ သူပုန္ ရဲၿဂိဳပ္ ရဲမိက္ဂြံသၸသၞိင္တႜ ရဲမိက္ဂြံပႜံင္တသိုင္နန္ထဝ္ ရဲေကာ္ပႜဳပ္သႝအပႛဲဍဳင္ ရဲပံင္ကုဪသႝ ရဲဖံက္သစၥကုဪဂကူ ရဲပၚဂိုဏ္ဂဏ ရဲတီသြက္ဇကုမြဲဓဝ္တုဲ ဍဳင္မန္ ျဇဟတ္ဍဳိန္ေစွ္ကႜဳင္ေရာင္ဂွ္ ညးဟီုလဝ္ရ။

ရဲပၚကႛဳိပ္တံဂွ္ မိက္ဂြံဍဳဪဍဳိက္ဂကူတုဲ ပၚေရာင္အဲဟြံမိက္ဟီုကီုေလဝ္ ဂုဏ္ႏူဇကုပၚကႛဳိပ္တုဲ ျဇဟတ္ဂကူမဍဳိန္လ်ေစွ္ေရာင္ဂွ္ အဲမိက္ဂြံဟီု။ ဥပၞာတြာ္သာ္လုဪအဲမမိက္ဟီုေရာ။ ပႛဲေခတ္လၞဳဟ္ေလဝ္ မန္ကုဪမန္ ပၚဂႜံင္ပႜံင္အဝုဪ ႏြံမံင္ဏီ။ ရဲပၚတိတ္ႏူသၝိ၊ ရဲအာပံင္ကုဪသႝ၊ ရဲသိုင္သၝိတၞိတံဂွ္ ႏြံမံင္ဗဝ္သအဝ္ရ။ လၞဳဟ္ မန္ေအာန္မံင္ေတွ္ ဗီုေအာန္ ျဇဟတ္ညးပၚတိတ္ဂွ္ ေအာန္မံင္ရ။ ကႜာေတံဂွ္ ဍဳင္မန္ဂွ္ေလဝ္ လွဲလး၊ ဂကူမန္ဂွ္ေလဝ္ ဂႜဳိင္ဂႜင္၊ အေရဝ္ဂွ္ေလဝ္ ဗြဲမဂႜဳိင္တုပ္ကီုေလဝ္ မြဲေဒသကုဪမြဲေဒသ ေတၞင္တၞဟ္အာညးသၠံ ဒးႏြံေဟင္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ မန္ကုဪမန္ ပၚဒကးညးသၠံ ေခတ္ကႜာေတံဂွ္ ျဇဟတ္ဟြံေဍာတ္ ျဇဟတ္ဟြံဍဳိန္။

အတိုင္အစာဝင္တံဟီု မန္ဂွ္ ပႛဲအရာေယန္သႝာင္လိက္ပတ္ ဒွ္အစာညးရ။ ပႛဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုဪဓဝ္ညှသာဂကူဂွ္ မြဲေလွ္ဟြံဒွ္အစာညးတႝဟ္မဲြေလွ္ဂးရ။ ပႛဲအရာေဗၲာန္ကုဪေသႝာဝ္ဥပေဒဂွ္ ဒွ္အၥာညးတုဲ ပႛဲအရာအုပ္ဓုပ္ဂွ္ ဒွ္အၥာဂွ္ လၸဟီု၊ ကြးခိုဟ္မြဲဂွ္ ဟြံဒွ္ရဂး။ ဒးကီု၊ ဟြံဒးကီု ပိုယ္ညးဟီုျပဟ္ဏီ။ ဗီုညးတႝဟ္ဟီုဂွ္ ဒွ္ဟြံဒွ္ ဂပ္ဝ္ဒးဗၥာရဏာရ။

ဟီုဗီုဂွ္ေတွ္ မန္ေခတ္ကႜာေတံ ပႛဲမေလယွာေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲဍဳင္ေသံလၞဳဟ္ေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲဍဳင္ေသံဠၜေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲဍဳင္သဓီုေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲဍဳင္ဗေဂါေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲဍဳင္ေသံေဇႝာ္ေလဝ္ႏြံ၊ ပႛဲလၸာ္ဍဳင္ဗၞာလၸာ္လၲဴေတံေလဝ္ႏြံ မန္ႏြံမင္ဂလိုင္ဂလိုင္တံဏံ မုပ ဂြံက်အာပႝာန္ေရာ။ မုပ ဂကူမေလတံ ဂြံတိုန္ကႜဳင္ႏူ႓ှ ဂြံတိုန္ဒွ္သၞိင္ ပႛဲကအ္ဒုဪေရာ။ မုပ ဂကူခေမရ္တံ ဂြံပလီုပလာ္ေထာံဘုတ္ဘာေစတှဍဳင္မန္ေရာ။ မုပဂကူဗၞာတံ ဍဳင္ေလဝ္ ဟြံေကင္ႏြံမြဲေလွ္ ဂြံဇႝးအာဍဳင္သဓီုေရာ။ မုပ ဂကူေသံတံ ဂြံပၲန္ဍဳင္လာန္နာ ပႛဲဍဳင္ပိုယ္ေရာ။

တိဍာ္ခေမရ္တံေလဝ္ ဟြံလဲွႏူတိဍာ္မန္၊ တိဍာ္ေသံတံေလဝ္ ဟြံေဇႝာ္ႏူတိဍာ္မန္၊ တိဍာ္ဗၞာဟီုဂွ္ ဟြံမြဲေလဝ္ ဟြံမြဲမံင္ရ။ တိဍာ္မေလတံဂွ္ေလဝ္ ႏြံမံင္ပႛဲ႓ှေဏာင္။ ဂကူတံဏံဂွ္ မြဲတဲဓဝ္ လုပ္ဗၲိဳက္ဍဳင္မန္ဟြံေသင္။ မြဲဂကူတုဲမြဲဂကူ လုပ္ပႜံင္တသိုင္ေကတ္ဍဳင္မန္ရ။ ဂကူမန္တံသီုဖအိုတ္ ယဝ္သညှသာသၞဟ္သၞန္မၢး ဂကူတံဏံ ဗီုလုဪေလဝ္ လုပ္သီေကတ္ဍဳင္မန္ ဟြံဂြံရ။

ဍဳင္သှရိဓမၼ(ဍဳင္ေသံလၞဳဟ္သၠဳတ္သႜဳင္က်ာ)၊ ဍဳင္ဒြါရဝတှ (ဍဳင္ေသံလၞဳဟ္သၠဳတ္ေလၵာဝ္)၊ ဍဳင္ဟရိဘုၪၨၽာဲ (ဍဳင္ေသံလၞဳဟ္သၠဳတ္သၞဝ္က်ာ သီုဍဳင္ေသံဠၜသၠဳတ္သႜဳင္က်ာ)၊ ဍဳင္သုဓမၼ(ဍဳင္သဓီု)၊ ဍဳင္ဟံသာဝတှ (ဍဳင္ဗေဂါ)ဍဳင္မသုန္ဍဳင္တံဏံဂွ္ ျပာကတ္မံင္ပႛဲဝင္ၾကဳက္ TUNSUN ကၞိန္ဍဳင္ပံင္ေကာံ(၅)ဍဳင္ရ။ ဍဳင္လုဪဒွ္ရာဇဓနှဂွ္ ေကတ္ဟြံဒးရ။ ဆဂး ဍဳင္တံဏံ မြဲဍဳင္ကုဪမြဲဍဳင္ မံင္ကႜံင္မြဲစြံကီုေလဝ္ လက္ကရၜဏံ ဗီုညးညးမံင္ေကတ္ေရာင္ဂွ္ ရံင္ေကတ္လိက္တၞံကလ်ာဏှမၢး ျပာကတ္အာရ။ အခိင္ဂကူမေလ လုပ္ဗၲိဳက္ဍဳင္သှရိဓမၼဂွ္ မန္ဍဳင္တႝဟ္ဗဪုမံင္ဖိုဟ္၊ အခိင္ခေမရ္လုပ္ဗၲိဳက္ဍဳင္လေဝါ (ဒြါရဝတှ)ဂွ္ မန္ဟရိဘုၪၨ ဟြံလုပ္႐ီု၊ အခိင္ခေမရ္လုပ္ပႜံင္ဍဳင္ဗေဂါဂွ္ မန္သဓီုဟြံပကာ၊ အခိင္ဗၞာလုပ္သီဍဳင္သဓီုဂွ္ မန္ဗေဂါတက္တဲကုဪျဇဟတ္၊ အခိင္ေသံလုပ္သီဍဳင္ဟရိဘုၪၨၽာဲဂွ္ ဒွ္မံင္အလန္လကၠရၜအိုတ္တုဲ မန္ဍဳင္တႝဟ္တံဂွ္ ညးမြဲေလဝ္ သၞိင္တႜဟြံမြဲ ဒုင္ေကတ္အဂွ္ရ။

ဍဳင္မန္မသုန္ဍဳင္တံဂွ္ ယဝ္သပံင္ညးသၠံမြဲစြံမၢး မုဂြံဒးေဖက္ဗၞာတံေရာ၊ မုဂြံဒးပကာကုဪဂကူမေလတံေရာ၊ မုဂြံဒးခ်ပ္ပ႐ူေသံတံေရာ။ ဂကူမန္တံဏံ ကုဪအိႏၵိယတံေလဝ္ သၞိင္အသးတံ ေကင္ဗတိုက္လဝ္ရ။ ကုဪၾကဳက္တံေလဝ္ သၞိင္ဒှဃရာဇာတံ ေကင္ဗၲဳိက္လဝ္ရ။ ကုဪဂကူေဍာတ္ေဍာတ္တံဏံ မုသၨက္ဂြံဒးေဖက္ဟြံမြဲ။ ဣဏံဂွ္ ဟုိတ္ႏူဇကုကုဪဇကု ဟြံပံင္ညးသၠံ ပံင္ညးသၠံဟြံဂြံတုဲ ျဇဟတ္မၵးပၚဒကးအာ ႏူဍဳင္ေဇႝာ္ေဇႝာ္မြဲဂွ္ ဒးဍန္ေစွ္အာ၊ ႏူဂကူေဇႝာ္ေဇႝာ္မြဲဂွ္ ဒးဒွ္အာဍိက္ဂကူအရိုင္တံဂွ္ရ။

http://www.youtube.com/watch?v=WHAxota5O5c&feature=player_embedded

Monday, December 13, 2010

မုဟိုတ္ဍဳင္မန္ဂြံဍန္ ဂကူမန္ဂြံေအာန္ေစွ္ေရာ (၁)


mostsaing ပႛဲလိက္တၞံကလ်ာဏှ ခ်ဴလဝ္ ႚဝံ ရာမညေဒေသ သာသနပတိ႒ာနေတာ ပ႒ာယ စိရကႏၲံ ဒိဗၺတိ၊ ဂစၧေႏၲ ဂစၧေႏၲ ကာေလ မဟာမ႑လႆာပိ ရာမညေဒသႆ ဝိသုံ ဝိသုံ ဒါမရိကတၲကရေဏန ဘိႏၷတၲာ အဟိဝါတေရာဂပှဠိတတၲာစ ဒုဗၻိကၡပှဠိတတၲာစ ဝရစကၠသံခိတၲာယ သတၲရာဇေသနာယာဘိဘူတတၲာစ ရာမညရ႒ံ ဒုဗၺလံ ဇာတံ။

အတိုင္အၥာတႜပါလိတ ကုဪလဝ္အရထမၢး ႚဝံ-ရၜသာ္ဝြံ၊ ရာမညေဒေသ-ပႛဲရာမညေဒသ၊ သာသနံ-င္သာသနာ၊ သာသနပတိ႒ာနေတာ-ႏူသာသနာမတန္တၜ၊ ပ႒ာယ-ပတံတုဲ၊ စိရကႏၲံ-ဗြဲမလံလ၊ ဝါ-စိရကႏၲံ၊ စိရကာလံ-လုကၜကာလဗြဲမလံလ၊ ဒိဗၺတိ-ပႛံဂုဪလဟုဪယးတၞးစႜးစရာဲတၜရ။ ကာေလ-ပႛဲကာလမလံလ၊ ဂစၧေႏၲ ဂစၧေႏၲ-အတိကၠေႏၲ-နႀကိကလိေလာန္အာေနဝ္၊ မဟာမ႑လႆ-ေဍံမေဇႝာ္လဲွဗြဲဗႝှအဝန္၊ ရာမညေဒသႆအပိ-ဒဒက္တၜကုဪတြဳဪရးဂႜးတိရာမညကီုေလဝ္၊ ဝိသုံဝိသုံ-တႝဟ္တႝဟ္၊ ဒါမရိကတၲကရေဏန-နပြမသၸမိန္ကမႜတ္ဒမႜမပႜံင္႓း (နပြမသၸဒဍဳိက္ဓ႐ိုက္ဂႜံက္ကႜတ္ပႜံင္႓းမႝဳံပၞိက္ကုဪဒဒွ္သၞိင္ေလဝ္သၢးရ)၊ ဘိႏၷတၲာစ-ဟိုတ္ဒဒွ္မလီုလာ္ပၚဒကးကႜဳီဝ္၊ အဟိဝါတေရာဂပိဠိတတၲာစ-ဟိုတ္ႏူမဍဳဪဍိဳက္ေကႜံနကုဪယဲသရလာ္ဍာ္ေဇြာဝ္ကီုလဝ္ (ယဲသရလာ္ ညံင္ရၜဂ်ိၿဇဳံဒးအကင္သၞဴဂ်ိတုဲ ညံင္ရၜမတိုန္လဝဵဂွ္ ေဃာဂွ္ကီုရ)၊ ဒုဗၻကၡပိဠိတတၲာစ-ဟိုတ္ႏူမဍဳဪဍဳိက္ေကႜံနကုဪေကႝာဝ္ေကႜာဝ္ဗ်ဳဪကႜီဳလဝ္၊ ဝရစကၠသံခိတၲာယ-ေဍံမကႛန္ျဂက္ေကႜံသာသနာက်ာ္မျပဲ၊ သတၲရာဇေသနာယ-မိန္ပႝာန္သၞိင္ထပွ္၊ အဘိဘူတတၲာစ-ဟိုတ္ဒဒွ္မဂပ္ဝ္ပႛဳဪပႛဳိက္ေကႜံကီႜဳဝ္၊ ရာမည႒ာနံ-င္ဌာန္တြဳဪရးဂႜးတိရာမည၊ ဒုဗၺလံ-င္မေအာန္ကဪုျဇဟတ္၊ ဇာတံ-စိုန္ကၲဳဪဒွ္ရ။

မွာေထရ္ေသာဏေကုာံမွာေထရ္ဥတၲရ(မွာေထရ္ေသာန္ကုဪမွာေထရ္ဥတ္)တံ ကညပၲန္ဍဳင္သုဝဏၰဘုံ မဒွ္ရးမညတုဲ သာသနာတန္တၜကႜဳင္ လုကၜမလံလေရာင္ ခ်ဴလဝ္ရ။ ဗႝှဝန္ဍဳင္ရာမညဂွ္ လွဲလးညိဓဝ္ဟေသင္။ သာသနာက်ာ္ေလဝ္ ဂုဪလဟုဪရာင္ဆာဲညိဓဝ္ဟေသင္။ ဆဂး လံလအာတုဲ မန္ကုဪမန္ ပႜံင္တိုန္အဝုဪ ပႜံင္ပႚကရာဇ္ ပလီုပလာ္ဍဳင္ကြာန္ ထိင္ဒက္မင္မြဲညးကံဟြံမာန္ ဒွ္ကႜဳင္ရ။ ဍဳင္ရာမညဂွ္ ပၚဒကးအာညးသၠံရ။ ဗီုပိုယ္ဟီုစရ တိုန္ဒုဪကႜသာ္ ေစွ္ဍာ္က်ာံကိတ္ဂး အေဃာကမႜတ္ကၲဳဪ ယဲကပ္ေလဝ္ ဒွ္ပႜန္ရ။ ကပ္ယဲဘဲသၞးဟြံတုဲ ကပ္ေကႝာဝ္ေကႜာဝ္ဗ်ဳဪေလဝ္ ဒွ္ကီု။ တုဲပႜန္ ပႝာန္သၞိင္ထပွ္ဟြံေသင္ကုဪဗုဒၶဘာသာတံဂွ္ေလဝ္ လုပ္တၝီဍဳင္မန္ပႜန္။ ဍဳင္မန္ရာမညဂွ္ ျဇဟတ္ဍဳိန္လ်အာေကြံေကြံရ။

ပ႐ူပရာဏံဂွ္ သၞိင္ဓမၼေစတှ ခ်ဴလဝ္ဝင္ကိုပ္ကႜာႏူသၞိင္မႏုဟဝ္မဒွ္ရ။ ကိုပ္ကႜာသၞိင္မႏုဟဝ္ဟြံဂြံတိုန္နန္ဏီ အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ဗီုကၲဳဪဒွ္မံင္ဂွ္ နကုဪဝါက်ပါဠိမြဲဝါက်ဓဝ္ေဟင္ ညးခ်ဴခႛန္လဝ္ရ။ ပ႐ူပရာဝြံဂွ္ ဒွ္ပ႐ူပရာေလာန္ကႜဳင္လၝီသႝာံျပင္ကႜဳင္ေတံတုဲ ဂြံကေလင္လၝတ္ဂွ္ ဝါတ္ဂါတ္မံင္ညိရ။ ဍဳင္မန္ပိုယ္မြဲအခိင္ေတံ လွဲလးမံင္ဟီုဂွ္ သၞိင္ဓမၼေစတှ ရန္တၞံကုဪဍဳင္မန္ပိ (ဟံသာဝတှမ႑လ၊ ကုသိမမ႑လ၊ မုတၲိမမ႑လ)တုဲ ဟီုဟြံေသင္။ ရံင္ကုဪဍဳင္မန္ပိဏံ ဍန္ျဂက္မံင္တုဲ ညးဗွ္သႝာတိမန္ေၾတံမလွဲလးေတံတုဲ ညးခ်ဴလဝ္ေဏာင္။

သၞိင္ဓမၼေစတှ ခ်ဴပ႐ူဍဳင္မန္ေခတ္သဓီုဂွ္ ဒးကေလင္ကပွ္ေကတ္ဝင္အတိက္(၅၀၀)သႝာံရ။ တုပ္ကုဪပိုယ္ဒးလၜဝင္သၞိင္ဓမၼေစတှကီုရ။ လၞဳဟ္သကၠရာဇ္ဍဳင္(၁၃၇၂)သႝာံရ။ လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ သကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၃၅)ေတံရ။ သကၠရာဇ္ဍဳင္(၁၃၇၂)ဂွ္ ႏုက္ေထာံကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၃၅)ေတွ္ ဂြံ(၅၃၇)သႝာံရ။ ႏူေခတ္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ ကေလင္႐ိုဟ္တိုန္အာလက္ထက္သၞိင္မႏုဟဝ္ေတံပႜန္ေတွ္ လက္ထက္သၞိင္မႏုဟဝ္ဂွ္ သကၠရာဇ္ဍဳင္ဗႝတ္(၄၀၀)ႏုက္ေထာံေတွ္ ဂြံဗႝတ္(၄၃၅)သႝာံကီု။ ဟိုတ္ဂွ္ရ အေရဝ္ပႛဲလိက္တၞံကလ်ာဏှဂွ္ ဒွ္အေရဝ္သၞိင္ဓမၼေစတှဟီုပ႐ူမန္တမႜာ ႏူလက္ထက္ညး ႐ိုဟ္တိုန္အာ (၄၃၅)သႝာံလၸာ္လၲဴေတံေဏာင္ဂွ္ ကုဪတီေကတ္ညိ။

အခိင္လၞဳဟ္ တြဳဪရးဍဳင္မန္ဗၞာကုဪလဝ္ဂွ္ (၁၀)ပြဳိင္ဍဳင္ညိကီု။ ေတာ္ကုဪတိဍာ္လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှမၢး စွ္ဂဥဳံမြဲဂဥဳံေလဝ္ဟြံဒွ္။ သၞိင္ဓမၼေစတှေလဝ္ ညးညာတ္တိဍာ္ရးမန္ပိ ညးပိုင္ၿပှလဝ္ဂွ္တုဲ ညးရံင္တိုန္အာဝင္အတိက္ေတံ အဝ္ တိဍာ္မန္တံကေလင္ဂြံဂွ္ ေတာ္ကုဪတိဍာ္မန္ကႜာေတံ ေလာန္ကႜဳင္(၄၀၀)သႝာံျပင္ေတံေတွ္ ညိဓဝ္ေဏာင္သြံ၊ မသုန္ဂဥဳံမြဲဂဥဳံဓဝ္ေလဝ္ ဟြံဒွ္သြံ၊ ညးဒးခ်ပ္ဂြံေဟင္ရ။ မုဟုိတ္ေရာ တိဍာ္ေခတ္သုဝဏၰဘုံဂွ္ ဍဳင္ေသံလၞဳဟ္ပါလုပ္ဖအိုတ္၊ ဍဳင္မေလယွာ(တိဒုဪ)ဂွ္ေလဝ္ပါ၊ ဍဳင္ေသံဠၜေလဝ္ ပါမံင္ကဝက္၊ ဍဳင္မန္ဗၞာဏံဂွ္ စိုပ္အာဒုဪဗဒဵအင္ဝတံ သီုကုဪတိဍာ္ေသံေဇႝာ္တံင္ဂ်ှတံဏီရ။ ႓ိုတ္ဏံတိဍာ္မန္ေဇႝာ္သႜဲကႜဳင္ဂွ္ စိုပ္လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ ေသွ္ဆရးမန္ပိဓဝ္ရ။ ရးမန္ပိလက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ လၞဳဟ္ဂလိုင္လုဪေသွ္မံင္ဏီေရာ။ ႏူက်ာ္ေထာဝ္စိုပ္ေရဝ္ ေၾကပ္ျဂက္မံင္ဂတးဇကုေလဝ္ဟြံဂြံ။

ႚဂွ္ရ မုဟိုတ္ဍဳင္မန္မယ်ဲတံဏံ ဂြံေသွ္ေဍာတ္ဓဝ္ေရာ။ မုဒွ္ဂြံဒွ္အာဗီုဏံေရာ။ ဟိုတ္ေဍံ ပိုက္ဒးတီလဝ္ေထက္ေဏာင္။ ပိုယ္တီလဝ္မွ မုေဗႜတ္ကႜဳင္ဂွ္ ပိုယ္ဂြံဆိင္ဆပေလဝ္ပေလတ္ဒးရ။ (၁) ဟိုတ္ႏူဟြံညှသာ (၂) ဟိုတ္ႏူကပ္ယဲဒွ္ (၃) ဟိုတ္ႏူကပ္ေကႝာဝ္ဒွ္ (၄)ဟိုတ္ႏူကပ္ပႝာန္ဒွ္တုဲ ဍဳင္မန္ဒးေလင္ေဆာံကႜဳင္ေဏာင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ေပႝာဝ္ဟိုတ္ပန္သာ္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူဟြံညှသာဂွ္ ညးခ်ဴလဝ္ကႜာအိုတ္ရ။ မန္တံ စြံသတိအိုတ္ညိ။