Monday, December 13, 2010

မုဟိုတ္ဍဳင္မန္ဂြံဍန္ ဂကူမန္ဂြံေအာန္ေစွ္ေရာ (၁)


mostsaing ပႛဲလိက္တၞံကလ်ာဏှ ခ်ဴလဝ္ ႚဝံ ရာမညေဒေသ သာသနပတိ႒ာနေတာ ပ႒ာယ စိရကႏၲံ ဒိဗၺတိ၊ ဂစၧေႏၲ ဂစၧေႏၲ ကာေလ မဟာမ႑လႆာပိ ရာမညေဒသႆ ဝိသုံ ဝိသုံ ဒါမရိကတၲကရေဏန ဘိႏၷတၲာ အဟိဝါတေရာဂပှဠိတတၲာစ ဒုဗၻိကၡပှဠိတတၲာစ ဝရစကၠသံခိတၲာယ သတၲရာဇေသနာယာဘိဘူတတၲာစ ရာမညရ႒ံ ဒုဗၺလံ ဇာတံ။

အတိုင္အၥာတႜပါလိတ ကုဪလဝ္အရထမၢး ႚဝံ-ရၜသာ္ဝြံ၊ ရာမညေဒေသ-ပႛဲရာမညေဒသ၊ သာသနံ-င္သာသနာ၊ သာသနပတိ႒ာနေတာ-ႏူသာသနာမတန္တၜ၊ ပ႒ာယ-ပတံတုဲ၊ စိရကႏၲံ-ဗြဲမလံလ၊ ဝါ-စိရကႏၲံ၊ စိရကာလံ-လုကၜကာလဗြဲမလံလ၊ ဒိဗၺတိ-ပႛံဂုဪလဟုဪယးတၞးစႜးစရာဲတၜရ။ ကာေလ-ပႛဲကာလမလံလ၊ ဂစၧေႏၲ ဂစၧေႏၲ-အတိကၠေႏၲ-နႀကိကလိေလာန္အာေနဝ္၊ မဟာမ႑လႆ-ေဍံမေဇႝာ္လဲွဗြဲဗႝှအဝန္၊ ရာမညေဒသႆအပိ-ဒဒက္တၜကုဪတြဳဪရးဂႜးတိရာမညကီုေလဝ္၊ ဝိသုံဝိသုံ-တႝဟ္တႝဟ္၊ ဒါမရိကတၲကရေဏန-နပြမသၸမိန္ကမႜတ္ဒမႜမပႜံင္႓း (နပြမသၸဒဍဳိက္ဓ႐ိုက္ဂႜံက္ကႜတ္ပႜံင္႓းမႝဳံပၞိက္ကုဪဒဒွ္သၞိင္ေလဝ္သၢးရ)၊ ဘိႏၷတၲာစ-ဟိုတ္ဒဒွ္မလီုလာ္ပၚဒကးကႜဳီဝ္၊ အဟိဝါတေရာဂပိဠိတတၲာစ-ဟိုတ္ႏူမဍဳဪဍိဳက္ေကႜံနကုဪယဲသရလာ္ဍာ္ေဇြာဝ္ကီုလဝ္ (ယဲသရလာ္ ညံင္ရၜဂ်ိၿဇဳံဒးအကင္သၞဴဂ်ိတုဲ ညံင္ရၜမတိုန္လဝဵဂွ္ ေဃာဂွ္ကီုရ)၊ ဒုဗၻကၡပိဠိတတၲာစ-ဟိုတ္ႏူမဍဳဪဍဳိက္ေကႜံနကုဪေကႝာဝ္ေကႜာဝ္ဗ်ဳဪကႜီဳလဝ္၊ ဝရစကၠသံခိတၲာယ-ေဍံမကႛန္ျဂက္ေကႜံသာသနာက်ာ္မျပဲ၊ သတၲရာဇေသနာယ-မိန္ပႝာန္သၞိင္ထပွ္၊ အဘိဘူတတၲာစ-ဟိုတ္ဒဒွ္မဂပ္ဝ္ပႛဳဪပႛဳိက္ေကႜံကီႜဳဝ္၊ ရာမည႒ာနံ-င္ဌာန္တြဳဪရးဂႜးတိရာမည၊ ဒုဗၺလံ-င္မေအာန္ကဪုျဇဟတ္၊ ဇာတံ-စိုန္ကၲဳဪဒွ္ရ။

မွာေထရ္ေသာဏေကုာံမွာေထရ္ဥတၲရ(မွာေထရ္ေသာန္ကုဪမွာေထရ္ဥတ္)တံ ကညပၲန္ဍဳင္သုဝဏၰဘုံ မဒွ္ရးမညတုဲ သာသနာတန္တၜကႜဳင္ လုကၜမလံလေရာင္ ခ်ဴလဝ္ရ။ ဗႝှဝန္ဍဳင္ရာမညဂွ္ လွဲလးညိဓဝ္ဟေသင္။ သာသနာက်ာ္ေလဝ္ ဂုဪလဟုဪရာင္ဆာဲညိဓဝ္ဟေသင္။ ဆဂး လံလအာတုဲ မန္ကုဪမန္ ပႜံင္တိုန္အဝုဪ ပႜံင္ပႚကရာဇ္ ပလီုပလာ္ဍဳင္ကြာန္ ထိင္ဒက္မင္မြဲညးကံဟြံမာန္ ဒွ္ကႜဳင္ရ။ ဍဳင္ရာမညဂွ္ ပၚဒကးအာညးသၠံရ။ ဗီုပိုယ္ဟီုစရ တိုန္ဒုဪကႜသာ္ ေစွ္ဍာ္က်ာံကိတ္ဂး အေဃာကမႜတ္ကၲဳဪ ယဲကပ္ေလဝ္ ဒွ္ပႜန္ရ။ ကပ္ယဲဘဲသၞးဟြံတုဲ ကပ္ေကႝာဝ္ေကႜာဝ္ဗ်ဳဪေလဝ္ ဒွ္ကီု။ တုဲပႜန္ ပႝာန္သၞိင္ထပွ္ဟြံေသင္ကုဪဗုဒၶဘာသာတံဂွ္ေလဝ္ လုပ္တၝီဍဳင္မန္ပႜန္။ ဍဳင္မန္ရာမညဂွ္ ျဇဟတ္ဍဳိန္လ်အာေကြံေကြံရ။

ပ႐ူပရာဏံဂွ္ သၞိင္ဓမၼေစတှ ခ်ဴလဝ္ဝင္ကိုပ္ကႜာႏူသၞိင္မႏုဟဝ္မဒွ္ရ။ ကိုပ္ကႜာသၞိင္မႏုဟဝ္ဟြံဂြံတိုန္နန္ဏီ အကာဲအရာပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ဗီုကၲဳဪဒွ္မံင္ဂွ္ နကုဪဝါက်ပါဠိမြဲဝါက်ဓဝ္ေဟင္ ညးခ်ဴခႛန္လဝ္ရ။ ပ႐ူပရာဝြံဂွ္ ဒွ္ပ႐ူပရာေလာန္ကႜဳင္လၝီသႝာံျပင္ကႜဳင္ေတံတုဲ ဂြံကေလင္လၝတ္ဂွ္ ဝါတ္ဂါတ္မံင္ညိရ။ ဍဳင္မန္ပိုယ္မြဲအခိင္ေတံ လွဲလးမံင္ဟီုဂွ္ သၞိင္ဓမၼေစတှ ရန္တၞံကုဪဍဳင္မန္ပိ (ဟံသာဝတှမ႑လ၊ ကုသိမမ႑လ၊ မုတၲိမမ႑လ)တုဲ ဟီုဟြံေသင္။ ရံင္ကုဪဍဳင္မန္ပိဏံ ဍန္ျဂက္မံင္တုဲ ညးဗွ္သႝာတိမန္ေၾတံမလွဲလးေတံတုဲ ညးခ်ဴလဝ္ေဏာင္။

သၞိင္ဓမၼေစတှ ခ်ဴပ႐ူဍဳင္မန္ေခတ္သဓီုဂွ္ ဒးကေလင္ကပွ္ေကတ္ဝင္အတိက္(၅၀၀)သႝာံရ။ တုပ္ကုဪပိုယ္ဒးလၜဝင္သၞိင္ဓမၼေစတှကီုရ။ လၞဳဟ္သကၠရာဇ္ဍဳင္(၁၃၇၂)သႝာံရ။ လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ သကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၃၅)ေတံရ။ သကၠရာဇ္ဍဳင္(၁၃၇၂)ဂွ္ ႏုက္ေထာံကုဪသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၈၃၅)ေတွ္ ဂြံ(၅၃၇)သႝာံရ။ ႏူေခတ္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ ကေလင္႐ိုဟ္တိုန္အာလက္ထက္သၞိင္မႏုဟဝ္ေတံပႜန္ေတွ္ လက္ထက္သၞိင္မႏုဟဝ္ဂွ္ သကၠရာဇ္ဍဳင္ဗႝတ္(၄၀၀)ႏုက္ေထာံေတွ္ ဂြံဗႝတ္(၄၃၅)သႝာံကီု။ ဟိုတ္ဂွ္ရ အေရဝ္ပႛဲလိက္တၞံကလ်ာဏှဂွ္ ဒွ္အေရဝ္သၞိင္ဓမၼေစတှဟီုပ႐ူမန္တမႜာ ႏူလက္ထက္ညး ႐ိုဟ္တိုန္အာ (၄၃၅)သႝာံလၸာ္လၲဴေတံေဏာင္ဂွ္ ကုဪတီေကတ္ညိ။

အခိင္လၞဳဟ္ တြဳဪရးဍဳင္မန္ဗၞာကုဪလဝ္ဂွ္ (၁၀)ပြဳိင္ဍဳင္ညိကီု။ ေတာ္ကုဪတိဍာ္လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှမၢး စွ္ဂဥဳံမြဲဂဥဳံေလဝ္ဟြံဒွ္။ သၞိင္ဓမၼေစတှေလဝ္ ညးညာတ္တိဍာ္ရးမန္ပိ ညးပိုင္ၿပှလဝ္ဂွ္တုဲ ညးရံင္တိုန္အာဝင္အတိက္ေတံ အဝ္ တိဍာ္မန္တံကေလင္ဂြံဂွ္ ေတာ္ကုဪတိဍာ္မန္ကႜာေတံ ေလာန္ကႜဳင္(၄၀၀)သႝာံျပင္ေတံေတွ္ ညိဓဝ္ေဏာင္သြံ၊ မသုန္ဂဥဳံမြဲဂဥဳံဓဝ္ေလဝ္ ဟြံဒွ္သြံ၊ ညးဒးခ်ပ္ဂြံေဟင္ရ။ မုဟုိတ္ေရာ တိဍာ္ေခတ္သုဝဏၰဘုံဂွ္ ဍဳင္ေသံလၞဳဟ္ပါလုပ္ဖအိုတ္၊ ဍဳင္မေလယွာ(တိဒုဪ)ဂွ္ေလဝ္ပါ၊ ဍဳင္ေသံဠၜေလဝ္ ပါမံင္ကဝက္၊ ဍဳင္မန္ဗၞာဏံဂွ္ စိုပ္အာဒုဪဗဒဵအင္ဝတံ သီုကုဪတိဍာ္ေသံေဇႝာ္တံင္ဂ်ှတံဏီရ။ ႓ိုတ္ဏံတိဍာ္မန္ေဇႝာ္သႜဲကႜဳင္ဂွ္ စိုပ္လက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ ေသွ္ဆရးမန္ပိဓဝ္ရ။ ရးမန္ပိလက္ထက္သၞိင္ဓမၼေစတှဂွ္ လၞဳဟ္ဂလိုင္လုဪေသွ္မံင္ဏီေရာ။ ႏူက်ာ္ေထာဝ္စိုပ္ေရဝ္ ေၾကပ္ျဂက္မံင္ဂတးဇကုေလဝ္ဟြံဂြံ။

ႚဂွ္ရ မုဟိုတ္ဍဳင္မန္မယ်ဲတံဏံ ဂြံေသွ္ေဍာတ္ဓဝ္ေရာ။ မုဒွ္ဂြံဒွ္အာဗီုဏံေရာ။ ဟိုတ္ေဍံ ပိုက္ဒးတီလဝ္ေထက္ေဏာင္။ ပိုယ္တီလဝ္မွ မုေဗႜတ္ကႜဳင္ဂွ္ ပိုယ္ဂြံဆိင္ဆပေလဝ္ပေလတ္ဒးရ။ (၁) ဟိုတ္ႏူဟြံညှသာ (၂) ဟိုတ္ႏူကပ္ယဲဒွ္ (၃) ဟိုတ္ႏူကပ္ေကႝာဝ္ဒွ္ (၄)ဟိုတ္ႏူကပ္ပႝာန္ဒွ္တုဲ ဍဳင္မန္ဒးေလင္ေဆာံကႜဳင္ေဏာင္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ေပႝာဝ္ဟိုတ္ပန္သာ္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူဟြံညှသာဂွ္ ညးခ်ဴလဝ္ကႜာအိုတ္ရ။ မန္တံ စြံသတိအိုတ္ညိ။

No comments: