Monday, December 24, 2007

သဘင္သှကႜှေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္တၝဲဒုတိယ

မတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္၊ ဒှေျဇမ္ပါ ၂၃၊ ၂၀၀၇

တၝဲ၀ြံ ဒွ္တၝဲေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္(၀ွတ္၀ုင္)သှကႜှမရႏုက္ကုဪ႓ါတၝဲတုဲ ဗြဲဒဒွ္သၠဳတ္တတိယ သြက္သဂြံမင္မြဲထိင္ဒက္အာၾသန္လ်ဳိင္ေကုာံအဆက္ဂေကာံၾသန္ဂမႜဳိင္ကီု၊ သြက္သဂြံဖန္ဖက္ကာေယန္သႝာင္မန္ဂမႜဳိင္ကီု ခါန္ကႝက္ပၱဳိန္ဂေကာံမင္မြဲအာဲကၞာဲေယန္သႝာင္မန္မြဲဂေကာံေရာင္မတ္သာင္ ဂြံပ႐ိုင္ရ။ ပႛဲဂေကာံမင္မြဲေယန္သႝာင္မန္၀ြံ ႏူဂေကာံေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ဂွ္ သၠဳိပ္ေယန္သႝာင္မြဲတႜ၊ ႏူကမၼတှမင္မြဲေယန္သႝာင္မန္ဂွ္ မြဲတႜ၊ ႏူဂေကာံသင္႓ါဇကု၊ ႏူဂေကာံညးၿဗၜ႓ါတႜ၊ ႏူဂေကာံသၞတ္႓ါတႜလုပ္လၞိဟ္ရ။

ပႛဲသဘင္သှကႜှ၀ြံေဟင္ ပံက္ေထာံကမၼေသွ်န္႐ုဲမာဲမြဲတုဲ ပႛဲကမၼေသွ်န္ဂွ္ ဂေကာံသင္ပိဇကု (၀ိသုဒၶ၊ ရာ၀ိက၊ ကုမာရ)၊ ဂေကာံညးၿဗၜ႓ါတႜ (မိပၠၜရတ္၊ မိယှနန္)၊ ဂေကာံသၞတ္႓ါတႜ (စေႏၵာမန္၊ အံင္ဟံင္) လုပ္လၞိဟ္ရ။ ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ေၾတံဂွ္ ေကႅင္အပ္ကုဪတာလ်ဳိင္ကုကမၼေသွ်န္မာဲတုဲ ဒုင္႐ိုဟ္ပလုီေထာံရ။ ေပဲါ႐ုဲစွ္မာဲ၀ြံ စႏူ(၃)နာဍှတုဲ စုဪကုဪစိုပ္(၆း၁၅)နာဍှသ၀္တၝဲ လံလအာတုဲ ကလိဂြံညးတာလ်ဳိင္ (၂၀)တႜရ။ ညးတာလ်ဳိင္ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ (ကႝာင္၀ွတ္၀ုင္)ဂမႜဳိင္ဂွ္ နာဲသက္ေလာန္၊ နာဲပါန္ထ၀္၊ နာဲမဂၢါမန္၊ နာဲေကာန္ယကၡ)၊ နာဲသ၀္အာဲ၊ နာဲလြှ၊ နာဲတိႆ၊ နာဲမန္ေဇတ္၊ နာဲမန္ဇ်ာဲ၊ နာဲမန္ခ်ဳဪ၊ နာဲပညာမန္၊ နာဲသိုက္မန္၊ နာဲဆာန္နာဲ၊ နာဲထ၀္အံင္၊ နာဲဟံင္၀င္၊ နာဲၾသန္ဇ၀္၊ နာဲစိင္ထ၀္၊ နာဲရတ္ပိုင္ေဒ၊ နာဲအေသာက၊ မိစၜဗုမန္ မဒွ္ရ။ ပႛဲလအိတ္မ႐ဲုစွ္ညးတာလ်ဳိင္တုဲဂွ္ ကမၼေသွ်န္မာဲ ဇိုန္ဏွင္အပ္ျပာပ္ကုဪတာလ်ဳိင္ ပႛဲလေဒါ၀္ပရိသာတ္ဂမႜဳိင္ရ။

ဇူဒီုေကႜံသဘင္သှကႜှမြဲခ်ဳိန္ခဏတုဲဆက္အာပႜန္ နဒဒွ္သၠဳတ္စတုတၳ ညးမကလိဂြံလ၀္မာဲဂမႜဳိင္ဂွ္ ဒက္ပၱန္ေထာံေဗာ္ (2008)ဓ၀ဲါဂွ္ရ။ ညးတာလ်ဳိင္ဂမႜဳိင္ဂွ္
နာဲသက္ေလာန္ (ဥကၠဌ)၊ နာဲပါန္ထ၀္ (ဒုဥကၠဌ)၊ နာဲမဂၢါမန္ (ညးရင္တႜဳင္ဖဪု)၊ နာဲေကာန္ယကၡ (ဒုညးရင္တႜဳင္ဖုဪ)၊ နာဲသ၀္အာဲ (သၠဳိပ္ကာဘ႑ာ)၊ နာဲလြှ (ဒုသၠဳိပ္ကာဘ႑ာ)၊ နာဲတိႆ (သၠဳိပ္ကာဗုဒၶဘာသာ)၊ နာဲမန္ေဇတ္ (ဒုသၠဳိပ္ကာဗုဒၶဘာသာ)၊ နာဲမန္ဇ်ာဲ (သၠိဳပ္ကာပိုန္ျဂပ္)၊ နာဲမန္ခ်ဳဪ (ဒုသၠဳိပ္ကာပိုန္ျဂပ္)၊ နာဲပညာမန္ (သၠဳိပ္ကာပ႐ိုင္)၊ နာဲသိုက္မန္ (ဒုသၠဳိပ္ကာပ႐ိုင္)၊ နာဲဆာန္နာဲ (သၠဳိပ္ကာပညာ)၊ နာဲထ၀္အံင္ (ဒုသၠဳိပ္ကာပညာ)၊ နာဲဟံင္၀င္ (သၠဳိပ္ကာ႐ီုဗင္)၊ နာဲၾသန္ဇ၀္ (ဒုသၠဳိပ္ကာ႐ီုဗင္)၊ နာဲစိင္ထ၀္ (သၠဳိပ္ကာစၞှစၞတ္)၊ နာဲရတ္ပိုင္ေဒ (ဒုသၠဳိပ္ကာစၞှစၞတ္)၊ နာဲအေသာက (သၠဳိပ္ေယန္သႝာင္)၊ မိစၜဗုမန္ (ဒုသၠဳိပ္ေယန္သႝာင္) မဒွ္ရ။ ႏူညးတာလ်ဳိင္ဂမႜဳိင္၀ြံ ညးတံဆက္႐ုဲစွ္လ၀္ ညးတာလ်ဳိင္ဘုံလၱဴ (၅)တႜပႜန္ေရာင္ သဂြံတီေကတ္ရ။ ညးဘုံလၱဴ(၅)တႜဂွ္ နာဲပညာမန္ ၾကက္ဍဳိက္အာကႛဳိပ္ပႜန္ေရာင္ဂွ္ေလ၀္ သဂြံတီေကတ္ရ။

No comments: