Wednesday, December 5, 2007

ဆုဪဂဗတက္ေ၀င္က်ာကုသၞာကေမႜာန္ဟံင္ျပာ္ကက္ဋေလက္မြဲ


မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ုင္၊ ဒှေျဇမ္ပါ ၃၊ ၂၀၀၇

တၝဲ၀ြံ အေဃာဂေကာံေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္(ဗကမ)ေကာံဓ႐ုီမံင္ဂွ္ ညးၿဗၜအေမရိကာန္မြဲ စိုပ္ကႜဳင္ကေရာံနာဲေကာန္ယကၡတုဲ သၞာန္သွ္ဏာပ႐ူဂကူမန္ေကုာံလညာတ္ဗုဒၶဘာသာရ။ နာဲမတ္ဒိပ္ကုဪနာဲရတ္ရတ္ ဒုင္ကၞဳဲတက္က်ာကုဪညးရ။ ယၞဳညးဂွ္ ပိုယ္ကုဪလ၀္ မိဟံင္ျပာ္တုဲ အတိုင္ဂွ္ေဟင္ ရပ္စပ္အာပႛဲသၞာန္သြဟ္၀ြံရ။ ဗြဲကိုပ္ကႜာ ဆက္မိတ္ေကုာံရင္သၠံတုဲ သၞာန္သွ္တက္က်ာအတိုင္သၞ၀္၀ြံရ။

မိဟံင္ျပာ္။ ။ ပႛဲဗုဒၶဘာသာ ဆာန္ (Love) ကုဪ လ်ဳိင္ (Responsibility) မၢးဂွ္ မုမြဲ သဒွ္ေရာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ဆာန္ဂွ္ ႏြံ႓ါသာ္၊ ဆာန္တဏွာကုဪဆာန္ေမတၱာ၊ ဆာန္တဏွာဂွ္ ဟြံဓ၀္ယာတုဲ ဆာန္ေမတၱာဂွ္ ဒွ္ဗဗြဲဓရ္ ႏြံကုဪအေခါင္တုပ္သၞဟ္ သီုညး႓ါ။ ေဆင္ကုဪဒုင္လ်ဳိင္မၢး မြဲဘ၀ပိုယ္ ပိုယ္ရ ဒးဒုင္လ်ဳိင္ကုဪပိုယ္။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ယ၀္သဗီုဂွ္ေတွ္ ခိုဟ္ေကြံရ၊ ဆဂး…မြဲလပၚေတံ ေဒါသေလ၀္ႏြံ၊ အတၱေလ၀္ႏြံမံင္တုဲ ခိုဟ္ကုဪပေရံ႓ါသာ္ ဟြံဓ၀္ယာေသင္ဟာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ေဒါသဂွ္ ပိုယ္ႀကဳိင္လ၀္ပႛဲပိုယ္ေဏာင္၊ ညးတႝဟ္စုတ္နင္မွ ပိုယ္ဂြံဟြံေသင္၊ ဟိုတ္ဂွ္ရ ေဒါသပႛဲပိုယ္ဂွ္ ညံင္ေဍံသဂြံလၢဴ ပိုယ္ေ၀တ္ေဗၱာန္မာန္ေတွ္ တုဲမံင္ရ။ ေဆင္ကုဪခိုဟ္ပေရံဂွ္ေတွ္ မံင္မံင္ပႛဲလိုက္ဏံေတွ္ ဒးဆုဪေဟင္ရ။ ေကတ္မြဲဓ၀္ဟြံဂြံ၊ တံင္မြဲေတွ္ ေဍံကႜဳင္သီု႓ါ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ဟီုဗီုဂွ္ေတွ္ လိုက္ဏံဂွ္ မုေရာ။ ညးဂွ္ ဗဒွ္လ၀္လိုက္ဏံေရာ။

မတ္ဒိပ္ ။ လိုက္ဏံမြဲဓ၀္ဟြံက အလုံစကၠ၀ါမြဲ ေဍံကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္အတိုင္သဘၜေဍံရ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ေဍံဒွ္ကႜဳင္ေကတ္ေတွ္ ညံင္သဂြံဒွ္ကႜဳင္ေကတ္ဂွ္ ညးဂွ္ ဗဒွ္လ၀္ေရာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ဓာတ္(Energy or Element)ေဍံကုဪေဍံ ေဍံဒွ္ကႜဳင္ေရာင္ဂးစဂြံရ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ဓာတ္ဂွ္ ဓာတ္က်ာ္ထာ၀ရ (God) ဟီုဂြံဟာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ဓာတ္ဂွ္ သဒးဒွ္ဓာတ္က်ာ္ထာ၀ရေဏာင္ ဒကာဗ်ဥ္ဟီုေလ၀္ ပိုယ္ဟြံစုဪဒႝာ၊ ဆဂး လၱဴဓာတ္ဂွ္ တဆိပ္လုဪတက္တက္စုတ္ ဓာတ္ဂွ္ ေဍံဟြံျပံင္လွာဲအာႏူသဘၜေဍံညိ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ အေရ၀္ဏံ ထပ္ေသာင္ကုဪညိပႜန္ဂြံဟာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ယြံ…ဂြံ၊ က်ာ္ထာ၀ရ ဗဒွ္လ၀္လိုက္ဏံဂွ္ ဒွ္ေလ၀္ဒွ္မာန္မံင္ကီုရ၊ ဆဂး…ညးမြဲေလ၀္ ထ႟းသက္သှဟြံမာန္။ ပိုယ္ဟီုေဍံဒွ္ကႜဳင္ေကတ္ေကတ္ဂွ္ေလ၀္ ညးမြဲထ႟းသက္သှဟြံမာန္ကီုတုပ္။ ဟိုတ္ဂွ္ရ..အၥာပိုယ္မွာေဂါတမ ညးဟြံတြံပ႐ူလိုက္မြဲေလွ္။ ညးတြံပ႐ူဒဒိုက္မႝိဟ္၊ ညးကုဪနဲဗီုသဂြံတိတ္ဗႜးႏူဒဒိုက္မႝိဟ္ဂမႜဳိင္ရ။ ညးကႜဳင္ဒွ္က်ာ္ဂွ္ ညးကႜဳင္သၸသုေတသနလိုက္ဟြံေသင္၊ ညးကႜဳင္ဟံင္ျပာ္သတ္တံေဏာင္ဟြံေသင္ဟာ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ဆဂး…အၥာသိပၸံတံဆဪုမံင္ပ႐ူလိုက္တၞာဂလိုင္။ အတိုင္ညးတံဆုဪလ၀္ဂွ္ ေဍံဒွ္မံင္ဂုဏ္ဖုဪမႝိဟ္တုဲ ဒွ္ဟံင္ျပာ္မံင္ဒဒိုက္မႝိဟ္ကီုတုပ္ေသင္ဟာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ဇၞာပ္ဇၞာပ္ဓရ္သခၤါရ ဂုဏ္ဖုဪကုဪဒုဟ္ဂွ္ ေဍံလုပ္လၞိဟ္သီု႓ါ ဟီုလ၀္တုဲကီုရ။ ဓရ္သခၤါရဂွ္ ေဍံလီု၊ ပိုယ္ဂွ္ ပေလ၀္တုဲမံင္အာ။ လၞဳဟ္ ဒကာဗ်ဥ္ကႜဳင္ဘာဏံ ဍဳိက္ကႜဳင္ကြှေသင္ဟာ။ ကြှဒကာဗ်ဥ္ဂွ္ ႏူစရာန္ေတံ ေဍံတၞိတ်ာမံင္ေသင္ဟာ၊ လၞဳဟ္…စကာလ၀္ေဍံလံ ဟြံဒးဗႜံဟြံဒးနာပ္ဟာ၊ ပေလ၀္ခႛင္လီုခႛင္ ပေယ်၀္ခႛင္ ပေရံေစွ္ခႛင္ေသင္ဟာ။ ပေလ၀္လ၀္ပေယ်၀္လ၀္တုဲ ရံင္မၝးဏံ ညံင္ကုဪခိုဟ္ညံင္ကုဪတၞိတိုန္ကီုေလ၀္ အပႛဲေတံဂွ္ ဓာတ္ေဍံဟြံတၞိတိုန္ရဏး။ အၥာသိပၸံတံေလ၀္ ဗီုဂွ္ကီုရ။ လၞဳဟ္ အၥာသိပၸံတံပေလ၀္မံင္လိုက္ ေျဇာတ္ပၱိတ္မံင္ခၞဳဟ္ဓာတ္ ေဍန္လ၀္ပၞတ္ဓာတ္တၞး။ ညာတ္ပၞတ္တၞး အဲေလ၀္စိုပ္ကႜဳင္အေမရိကာန္ဏံကီု။ ဆဂး ခၞဳဟ္ဓာတ္ယ၀္သေအာန္ လိုက္ဏံဂမၱၜကႜဳင္၊ လိုက္ဏံယ၀္သဂမၱၜကႜဳင္ ဍာ္ကေလာံတံဂွ္လင္ေဇြာ၀္၊ ဍာ္ကေလာံတံဂွ္ ယ၀္သလင္ေဇြာ၀္အာဖအိုတ္ လိုက္ဏံဗႜဳိက္အာမာန္မံင္ေဏာင္။ ပိုယ္ေကာ္စ လိုက္လီုဂုဏ္ဍာ္။ တီမံင္ဖိုဟ္လီုေဏာင္ ေဒံါေထာံဟာ။ ညးမြဲဟြံေဒံါ။ ေလာဘစကာလ၀္ပိုယ္။ ေဒါသစကာလ၀္ပုိယ္။ ဆုဪလ၀္နဲကဲသိပၸံတံဂွ္ စကာေထာံသြက္ေလာဘသြက္ေဒါသအိုတ္။ ညးဂွ္ ဗေဒံါညးတံမာန္ေရာ။ ညးမြဲဗေဒံါဟြံမာန္။ ပေတွ္ေစွ္စိုတ္။ ယ၀္သပေတွ္ဂလာန္ဏံေတွ္ ဂလာန္လိုက္လီုဂွ္ေလ၀္ သဒးပေတွ္ကီုေဏာင္။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ဓရ္ဗုဒၶဘာသာဂွ္ အဲဍိက္ဒးမံင္စိုတ္ကီုရ။ ဆဂး ဟီုမံင္ပ႐ူလီုကႜးကႜးဂွ္ေလ၀္ ေဍံဟြံေစွ္ဗီု။ ဥပမာ…လၞဳဟ္ စပ္ကုဪလိုက္လီု။ ဗီုလုဪထိင္ထိင္ ေဍံလီုတြဳဪဂွ္ ဟြံဒွ္။ ယ၀္သဗီုဂွ္ရေတွ္ ဗီုလုဪသဂြံစၞှ(Hope)စေရာ။ သြက္သဂြံစၞှစဟြံမြဲမၢး ဂ်ဳိင္မံင္လၞဳဟ္ဂွ္ မုအဓိပၸဲါႏြံေရာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ဂလိုင္စၞှလ၀္ဂွ္ ဂလိုင္လုဪဍဳိက္ေပင္ကီုေရာ။ ဇဲ၀ှရိယဂွ္ ဒးသၸပဓာန္ကီုေလ၀္ စၞှလ၀္ဂႜဳိင္တုဲ အတိုင္စၞှလ၀္ဂွ္ ဟြံဒွ္ကႜဳင္ေတွ္ စိုတ္ဓာတ္ေစွ္။ ဍာံဍာံေတွ္ မုေဍံဒွ္မံင္ဂွ္ အေခါင္မႝိဟ္တံတီႏြံမံင္။ ကုဪေဍံတီဂွ္ ကုဪေဍံစိုတ္ဓာတ္ေစွ္ဟြံေသင္။ ကုဪသတိကုဪေဍံတုဲ သကုဪေဍံပေလ၀္လိုက္ေဏာင္။ ဒႝာဲလုဪလီုမံင္၊ ဗီုလုဪလီုမံင္ဂွ္ တီတုဲမွ ပေလ၀္ဂြံ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ ဂလာန္ဏံ ဒးမံင္။ လညာတ္သမၱီဗုဒၶဘာသာဂွ္ သႜဳင္ၿပဲမံင္ရ။ သဂြံဒွ္ေကာန္ဗုဒၶဘာသာခိုဟ္မြဲဂွ္ ဗီုလုဪဒးသၸေရာ။ ဒးမံင္ဗီုတႜဂုဏ္ဟာ။

မတ္ဒိပ္ ။ ေလာန္ကႜဳင္႓ါဂိတုေတွ္ သၞတ္အေမရိကာန္ဗုညး႓ါ စိုပ္ကႜဳင္ဘာဏံ။ သၞတ္႓ါဂွ္ဟီု ညးတံေထဲကုဪက်ာ္ေဇႝာ္သင္ခေရတ္တုဲ မိက္သဂြံပေကာန္ဗုဒၶဘာသာ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ တုဲ ဗုီလုဪတႜဂုဏ္ဟီုကုဪေဍံတံေရာ။

မတ္ဒိပ္ ။ မိက္သမိက္သဂြံဒွ္ေကာန္ဗုဒၶဘာသာခိုဟ္မြဲမၢး သၸသင္ခေရတ္ခိုဟ္မြဲကႜာ။

မိဟံင္ျပာ္ ။ အေရ၀္တႜဂုဏ္ဒး။

မတ္ဒိပ္ ။ အဲမိက္သဂြံဟီုဂွ္ မိက္သဂြံပဗုဒၶဘာသာခိုဟ္မြဲဂွ္ ဟြံဒးေထဲကုဪသင္ခေရတ္တံညိ။ ဟီုညးတႝဟ္ပေရံမွ ဗုဒၶဘာသာခိုဟ္တိုန္ဟြံေသင္။ ဒကာဗ်ဥ္ေလ၀္ ဗီုဂွ္ရ။ ပေတွ္က်ာ္ထာ၀ရေတွ္ လၸပေတွ္ပါႆတာခ်ာတ္ခ်္။ မိက္သဂြံညာတ္က်ာ္ထာ၀ရေတွ္ ရံင္ထ႟က္ေထာံပါႆတာ။ တုပ္တုပ္ရ…မိက္သဂြံညာတ္က်ာ္ႀတဲေတွ္ ရံင္ထ႟က္ေထာံအဲ။ ရံင္ဒုဪကုဪစိုပ္က်ာ္။ မုဒွ္ေရာဟီုေတွ္ အဲဂွ္ သၸမံင္စႝးကုဪက်ာ္ႀတဲဟြံေသင္။ ပႛဲဗုဒၶဘာသာပိုယ္ ညးမြဲေလ၀္ သၸစႝးကုဪညးသၠံဟြံဂြံ။ ဇကုဇကုဂွ္ ဇကုရ ဒးသၸစႝး၊ ဇကုဇကုဂွ္ ဇကုရ ဒးေကတ္တာလ်ဳိင္ေသင္ဟာ။ မိက္သဂြံဒွ္ေကာန္ညးခိုဟ္မြဲမၢး ကြာ္စမ္ရံင္ဂႜံင္ညး။ ဒးရးမွ ဆက္ကြာ္။ ဟြံဒးရးေတွ္ ကေလင္စၜေထာံ။ က်ာ္ႀတဲပိုယ္ ညးဟြံဗ်ိ။

တက္က်ာသၞာန္သွ္တုဲ မတ္ဒိပ္ပလံင္ပၱိတ္ဏာေၟာံခန္ရာမည ဌာနေတက္မံင္ဇာတ္ေတံရ။ အဲေသာင္လၜထ႟းကုဪပ႐ူဗုဒၶ၀င္ေကုာံအခိုက္ေလွ္မန္ညိညတုဲ ညးသၞာန္ပ႐ူဘာမန္ကုဪဘာဗၞာရ။ ေဆင္ကုဪကာသာသႝာမၢး ပံင္ဖက္ညးသၠံတုဲ ေဆင္ကုဪကာဍဳင္ကြာန္မၢး ဒဒွ္ရပၚျခာမံင္ဂွ္ ထပ္ေသာင္ကလးကုဪရ။ အေဃာဂွ္ ေကာန္႞ာ္၀ုတ္႓ါ ရပ္ဂြံကၞဟ္ ကြဟ္တိုန္ဘာတုဲ ညးမြဲဟြံဒးစကာ တီတာလ်ဳိင္ဗီုဏံဂွ္ စိုတ္ဓာတ္ဂကူမန္တံ သႜဳင္ၿပဲတၜဗြဲမေလာန္ေရာင္ ညးထိုင္သးရ။ ၂၀၀၈ ေတံမၢး ညးတံ ဆိင္လ၀္ သြက္သဂြံထပ္ရင္တႜဳင္နင္ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ဏံေကာန္ညးဒဒိုက္ဍဳင္မန္ဗၞာ (၈၀၀)ပႜန္ေရာင္ ညးလၜထ႟းစရ။

No comments: