Saturday, December 8, 2007

သၞာန္သြဟ္ကုဪမိစၜဗုမန္ေကုာံမိသၨင္ထ၀္မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ုင္ ဒှေျဇမ္ပါ ၈၊ ၂၀၀၇
တၝဲ၀ြံ နာဲမတ္ဒိပ္ဂြံအေခါင္သၞာန္သြဟ္မိစၜဗုမန္ေကုာံမိသၨင္ထ၀္ရ။ မိစၜဗုမန္ဂွ္ ဒွ္သၠဳိပ္ေယန္သႝာင္ပႛဲကမၼတှတၝဲဂကူမန္ ၆၁၀ါတုဲ မိသၨင္ထ၀္ဂွ္ ဒွ္ေကာန္ခေဒံညးရ။ မိစၜဗုမန္၀ြံ ဒွ္ညးဗေပင္ပါရမှသၠဳိပ္ဗဪုသာင္ရတ္ (ဗိုလ္မႈးဆာဲဍင္)တုဲ ေကာန္ႏူဂႜံႀသိဳဟ္ဂွ္ပန္၊ ေကာန္လြှစဂွ္ ပိႏြံရ။ ေကာန္ဂႜံႀသိဳဟ္ပန္ဂွ္ မာံဆာန္ဍဳင္မန္ (စုတိ)၊ မိေကွ္ဆာန္၊ ဗညာသာင္ရတ္မန္၊ မိသၨင္ထ၀္မဒွ္တုဲ ေကာန္လြှစပိဂွ္ မာံအံင္ျမဟ္၊ မိထ၀္ေရင္ ေကုာံ မိသိုက္နန္မဒွ္ရ။

ဟိုတ္ႏူဂ်ဳိင္ကႜဳင္အၾကာေပဲါပႝာန္တုဲ ညာတ္ေကာန္ပႝာန္မၢး ကၱဳဪဒွ္ဓရ္က႐ုဏာလၞဳိန္ညးဟီုရ။ ပ႐ူဒဒွ္ကေရင္လုပ္ဗတိုက္ဗဟဪုေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိကီု၊ ပ႐ူညးထံင္ပ႐ိုင္ဗၞာတံေကတ္ပ႐ိုင္ ကႜာဟြံဂြံသီဗဟဪုေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိကီု၊ ပ႐ူကေရင္ပန္နာဲပါန္ေညာအ္တံကီု ညးလၜမံင္လၞိဳန္ေဟင္။

သၞ၀္၀ြံ ဗွ္ရံင္သၞာန္သြဟ္အဲကုဪညးတံဍန္ဍန္ေဂႜံေဂႜံ...

မတ္ဒိပ္။ ။ ပႛဲကမၼတှတၝဲဂကူမန္သႝာံဏံ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္မုေရာ။
စၜ၊သၨင္။ ။ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္သၠဳိပ္ေယန္သႝာင္။
မတ္ဒိပ္။ ။ ေတၞင္ေတၞင္တၞဟ္တၞဟ္ သဂြံစှပ်းကုဪဂကူမန္တံ သႝာံဏံ မုရန္တၞံလ၀္ႏြံေရာ။
စၜ၊သၨင္။ ။ ပဲါႏူကုဪေလွ္ကြာဲဂွ္ ဆိင္လ၀္ဆတ္စုတ္ ပႜဇာတ္မန္ေခတ္ေၾတံမြဲ ... အဲဆိင္လ၀္ ဇာတ္မိစၜဗု၊ ဆဂး ... ဇာတ္စာမၼေဒ၀ှေလ၀္ ဒွ္မာန္။
မတ္ဒိပ္။ ။ အတိုင္ရန္တၞံလ၀္ဂွ္ ပေလ၀္ပေလတ္စ စိုပ္မံင္တရၜတၞာဂလိုင္ရဟာ။
စၜ၊သၨင္။ ။ လၞဳဟ္႓ိုတ္က၀က္ ဟီုစဂြံကီုရ။
မတ္ဒိပ္။ ။ စပ္ကုဪတာလ်ဳိင္တုဲ ခုိဟ္ကုဪပေရံ႓ါ ဗီုလုဪဒးဆုဪဂဗမံင္ကုီေရာ။
စၜ၊သၨင္။ ။ ရန္တၞံကုဪသဂြံမင္မြဲအခိုက္ကႝာဂကူဇကုရေလ၀္ ေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ဏံ၊ ခုိဟ္ကုဪပေရံဂွ္ ဟီုေထာံညးမြဲက၀က္က၀က္ပႜန္ေတွ္တုဲရ၊ ေကႜာန္ကေမႜာန္ညးဂလိုင္ေတွ္ ဓရ္ေအင္ဒုင္မြဲ ကိစၥေဇႝာ္မံင္တုဲ ယ၀္သေအင္ဒုင္အာမာန္ေတွ္ ခုိဟ္ကီု ပေရံကီု ေဍံဒွ္အာျဇဟတ္ဇကုဖအိုတ္တုဲ အံင္ဇႝးေလာဲသြာေဏာင္ဟံြေသင္ဟာ။
မတ္ဒိပ္။ ။ မုမိက္သဂြံလၜစကုဪဂကူမန္တံေရာ။
စၜ၊သၨင္။ ။ ဂကူမန္ကုဪမန္ ႐ီုဗင္မင္မြဲညးသၠံညိ၊ ဆက္ေကတ္အာတာလ်ဳိင္ဂကူ ညှညှသာသာအိုတ္ညိ။


No comments: