Monday, December 10, 2007

ဂေကာံသၞတ္မန္ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ေကာံဓ႐ီုမတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္ ဒှေျဇမ္ပါ ၀၉၊ ၂၀၀၇

သြက္သဂြံသၝှဂႜိပ္ေသႝာ၀္ဂေကာံကီု၊ သြက္သဂြံလးအနာဂတ္ဂေကာံကီု၊ သြက္သဂြံပေလ၀္ပေလတ္စသြက္ေကာံဓ႐ီုေဇႝာ္ ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ကီု ရန္တၞံတုဲ ပႛဲတၝဲ၀ြံေဟင္ ႏူ ၁၂း၀၀နာဍှ စိုပ္ ၁၅း၀၀ နာဍှ ဂေကာံသၞတ္မန္ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္တံ ေကာံဓ႐ီုတၜ ပႛဲေၟာံခန္ေကာံဓ႐ီု၊ ဘာဗုဒၶဘာသာမန္၊ ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္၊ တြဳဪရးေအန္ဒှယ်ာဏာ၊ ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ေရာင္ မတ္သာင္ဂြံပ႐ိုင္ရ။

ပႛဲေကာံဓ႐ီုဂွ္ တႜဂုဏ္အၥာ၀ိသုဒၶေကုာံတႜဂုဏ္အၥာရာ၀ိက(မတ္သာင္္) ရင္တႜဳင္ဏာနဒဒွ္ၾသ၀ါဒါစရိယတုဲ ဥကၠ႒ဂေကာံနာဲစႏၵ ပဏာသဘာပတိရ။ ပႛဲေကာံဓ႐ီု၀ြံ ေဖ်ံဂြံသၢဳတ္သြာတ္မစပ္ကုဪေသႝာ၀္ဥပေဒ(၆)တင္တုဲ တင္ရန္တၞံဂေကာံကီု၊ ယၞဳဂေကာံကီု၊ တဆိပ္ဂေကာံကီု၊ အလာံဂေကာံကီု၊ ပိုဒ္ပၠင္ရင္ကီု၊ ဌာနဂအုပ္ဂေကာံကီု တုဲဒွ္အာအိုတ္ရ။ အာဂတႏူဏံ တၞံတၝဲအဒိုတ္ ဆက္သှကႜှအာတင္ဂႝင္မေသွ္မံင္ဂမႜဳိင္ေရာင္ ဂြံပ႐ိုင္ရ။

...

No comments: