Sunday, December 30, 2007

မာံ၀ါန္- ကြးဘာမန္ ညးမဂြံအေခါင္ဆုဪဂဗကုဪသမၼတဗုသွ်္


မတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္၊ ဒှေျဇမ္ပါ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ႏူသႝာံမတုဲကႜဳင္ေတံ ကြးဘာမန္ႏူတြဳဪရးေခ၀္ရလာင္ဏာ(သၞ၀္က်ာ) ဂြံဒုင္႐ုဲစွ္နဒဒွ္ကြးဘာေစာန္သကာ လုပ္လၞိဟ္အာ ပႛဲစရင္အလံင္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္တၞိတုဲ ပႛဲသႝာံ၀ြံ ေတၞင္ေတၞင္တၞဟ္တၞဟ္ ကြးဘာမန္မြဲႏူ၀ွတ္၀ုင္ ယၞဳေဍံ မာံ၀ါန္ (မဒွ္ေကာန္ေမန္သ၀္မိလွက်ှ၊ အာယုက္ (၁၄)သႝာံ၊ Northrop High School) သဂြံဒုင္႐ုဲစွ္ နဒဒွ္ကြးဘာအလံင္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္မြဲပႜန္ေရာင္ ဂြံပ႐ိုင္ရ။ အစှဇန္ရုဲစွ္၀ြံ ကႜဳင္ႏူကုဪသၝိစႜတ္တိုက္႐ိုက္တုဲ ဂေကာံ (Congressional Leadership)ဂွ္ ဒုင္လ၀္လ်ဳိင္ရ။ ပႛဲအစှဇန္ဂွ္ မြဲသႝာံမၢး ကြးဘာအေမရိကာန္အလုံကၞိန္ဍဳင္ဗႝတ္ (၃၀၀) သဂြံအေခါင္အာေ၀င္ဍဳင္ရာဇဌာနှ၀ါေသွ်င္ထိုန္ဒှသှတုဲ ဗီုလုဪသၝိစႜတ္ထ၀္ေကႜာန္ကေမႜာန္၊ ဗီုလုဪဂေကာံအလုဪသှေကႜာန္ကေမႜာန္ဂွ္ သဂြံအေခါင္ေဂတ္ဗုဪေ၀င္ေရာင္၊ အလုဪဇကုသမၼတအေမရိကာန္ေမႆတာဗုသွ်္ ကုဪအခိင္ဆုဪဂဗကုကြးဘာဂမႜဳိင္၀ြံေရာင္ဂွ္ မတ္သာင္ဂြံပ႐ိုင္ရ။

No comments: