Saturday, December 22, 2007

ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ (၀ွတ္၀ုင္) ပသဘင္သှကႜှေဇႝာ္ (၁၄)၀ါမတ္သာင္။ ၀ွတ္၀ုင္၊ ဒှေျဇမ္ပါ ၂၂၊ ၂၀၀၇

တၝဲ၀ြံ ဒွ္တၝဲမႝဳံကုဪမၝဳဪေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္(၀ွတ္၀ုင္) ပသဘင္သှကႜှ မရႏုက္ကုဪ (၁၄)၀ါတုဲ ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ တိုန္စိုပ္ျဂဳျဂဳၿဂီဳၿဂီဳအိုတ္ေရာင္ မတ္သာင္ဂြံပ႐ိုင္ရ။ သဘင္သှကႜှ၀ြံ ဒွ္သဘင္သှကႜှကိစၥေဇႝာ္မြဲတုဲ သဘင္သှကႜှမ႐ုဲစွ္ညးလ်ဳိင္ေဗာ္ဂမႜဳိင္ေလ၀္ ဒွ္ရ။ ေပႝာ၀္ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္မႝဳံပႛဲအေမရိကာန္ဂမႜဳိင္ဂွ္ ေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ (၀ွတ္၀ုင္)ဂွ္ ဒွ္ဂေကာံမႝဳံကုဪျဇဟတ္မေဇႝာ္အိုတ္တုဲ သၢဳတ္သြာတ္မေစွ္ကႜဳင္ႏူသဘင္သှကႜှ၀ြံ ညးဂမႜဳိင္ ဒးပကာဂႜဳိင္ရ။

သဘင္သှကႜှေဇႝာ္၀ြံ ေကႜာန္ဗဒွ္႓ါတၝဲ မြဲတၝဲမၢး ႓ါသၠဳတ္ ေကႜာန္ဗဒွ္အာေရာင္မဒွ္တုဲ ပႛဲတၝဲပထမ၀ြံ တုဲဒွ္အာ႓ါသၠဳတ္ရ။ ပႛဲသၠဳတ္ပထမဂွ္ ဒွ္သၠဳတ္ကုဪဏာလာဘ္ပိၱဳန္ဏာဂုဏ္စရာဲကုကြးဘာမန္မေစာန္သကာ ပႛဲဘာအေမရိကာန္ဂမႜဳိင္တုဲ ကြးဘာဂမႜဳိင္ (၁၃)တႜ ဂြံဏာလာဘ္မြဲဟာန္ေကုာံတဆိပ္ၾကာေရာင္ဂြံတီေကတ္ရ။

ပႛဲသၠဳတ္ဒုတိယဂွ္ ပဏာသဘင္သှကႜှတုဲ ဌာနဂမႜဳိင္ ဒုင္ဏာအစှေရင္ဂမႜဳိင္ရ။ တုဲဂွ္ ညးမတိုန္စိုပ္သဘင္သှကႜှဂမႜဳိင္ ပႜဳပ္ဂလာန္သၞာန္သၞဳက္ေကင္ကာကမၼတှေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္(ကႝာင္၀ွတ္၀ုင္)ရ။ သၞာန္ဂမႜဳိင္ဂွ္ ညးလ်ဳိင္ဌာနဂမႜဳိင္ကီု၊ လေဆာ၀္ သဘာပတိဂမႜဳိင္ကီု ဟီုသွ္လၜထ႟းဏာကုပရိသာတ္တံရ။

ေဆင္စပ္ကုဪေသႝာ၀္ဥပေဒေဗာ္တုဲေလ၀္ သၝှဂႜိပ္အာ (၃)ပိုဒ္ေဇႝာ္တုဲ ပဏာဒတန္ ဇဖန္ဂွ္ရ။ ပႛဲအစှဇန္ကုဪကသပ္ဂွ္ ညးဂမႜဳိင္ကုဪတၜကသပ္ဂႜဳိင္ကုဪဗုီတုဲ ညးမဒွ္သဘာပတိသဘင္သှကႜှ နာဲမတ္သာင္ေလ၀္ ေဆင္စပ္ကုဪေသႝာ၀္ဥပေဒေဗာ္ကုီ၊ ေဆင္စပ္ကုဪကြှစက္ဘာကီု၊ ေဆင္စပ္ကုဪပေရင္ပိုန္ျဂပ္ေဗာ္ကီု ကုဪဏာကသပ္ (၃)တင္ကုီရ။


No comments: