Friday, January 23, 2009

ဍရံင္အာ ၂၀၁၀ လၸာ္ေတံ

ဍရံင္အာ ၂၀၁၀ လၸာ္ေတံ

ေပဵ႐ုဲစွ္မာဲ ၁၉၉၀ တုဲျခာဟြံလံ ေကာလာဟလမြဲတိတ္ကႜဳင္ အလုဪသှပႝာန္န၀တတံ ဟြံအပ္အ၀ဪုကုေဗာ္ဇႝးမာဲမြဲသာ္ ဆက္ရပ္အာအ၀ုဪ ဒုဪကုဪေပင္႓ါေစွာ္သႝာံေဏာင္ဂး။ အခိင္ဂွ္ န၀တတံ ဆက္ေကမ္ဇ်ာပ္အာအ၀ုဪ ဒုဪကုဪေပင္႓ါေစွာ္သႝာံပႜန္ေဏာင္ ညးမြဲဟြံေထင္လ၀္။ အခိင္ဂွ္ ေကာန္ေဗာ္ဒှမ၀္ကေရသှေကာန္ဂကူမန္လၝဳဪ ကုဪသတိကီုေလ၀္ ညးစိုတ္လုပ္စဟြံမြဲ။

ပႛဲသကၠရာဇ္႓ါလၝီသႝာံ ဂါမ္လုပ္ကႜဳင္ဂွ္ ေကာလာဟလတိတ္ကႜဳင္မြဲပႜန္။ သြက္ေသၢာံသအးေကႜံေဗာ္ဒှမ၀္ကေရသှေကာန္ဂကူကီု၊ သြက္ေသၢာံလုပ္ေတၝတ္ေဗာ္ေဒါအ္ပန္ေပွာ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္ကီု၊ အလုဪသှပႝာန္မသီလ၀္အ၀ုဪ နနဲဟဗဗြဲဓရ္ဂွ္ သြက္ေသၢာံဒွ္ဒတန္ ဗြဲမဗဗြဲကုဪေသႝာ၀္ဓရ္ကီု ေကတ္အခိင္စွ္သႝာံတုဲ ပေလ၀္ပေလတ္စေဏာင္။ ပတံႏူ ၂၀၁၀တုဲ စုဪကုဪစိုပ္ ၂၀၄၀ သႝာံေတံ ပြဳိင္ပိေစွာ္သႝာံ ပႛဲကၞိန္ဍဳင္ဗၞာ၀ြံ ဂကူဗၞာမြဲေဟင္ ေသၢာံႏြံကုဪအ၀ုဪတုဲ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္အိုႆီု မၵးေကႜံကႜက္အာႏူဗုီတိဗၞာေဏာင္။

ပႛဲသႝာံ ၂၀၀၂ ေတံ အတိုင္ပ႐ိုင္မတိတ္ကႜဳင္ ႏူအၾကာညးမလုက္စုက္ကုဪဌာန၀န္ေဇႝာ္ဂမႜဳိင္မၢး နဲေသၢာံ႞ိတ္ကမႜက္ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမႜဳိင္ကီု၊ နဲေသၢာံသအးဇၝးေကႜံဘာသာတႝဟ္သအာင္ဂမႜဳိင္ကီု ေဖ်ံလ၀္မူခ်ဴလ၀္အေျပာံတုဲဒွ္အိုတ္ၾတ ပ႐ိုင္အပႛဲမၢးလ၀္ရ။

ေပႝာ၀္မူမေဖ်ံလ၀္ဂမႜဳိင္ဂွ္ ယ၀္သမၵးဓမံက္ထ႟းမြဲ႓ါတင္မၢး ညးဟြံအံင္လိက္ဗၞာစွ္တန္မၢး ညံင္ဟြံဂြံဂႜာဲကေမႜာန္ဂြံကီု၊ သင္ဟြံဂြံလ၀္တဆိပ္ႏူတကၠသိုလ္ဗၞာမြဲမြဲသာ္မၢး ညံင္ဟြံဂြံဂၨံဘာဂြံကီု ေဖ်ံဖ်န္လ၀္ႏြံမံင္ေရာင္သၢးရ။ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ပေရင္ပႝာန္၊ ပေရင္ပိုန္ျဒပ္တံဂွ္ မၵးႏြံပႛဲတဲဗၞာတံတုဲ သြက္ေကာန္ဍဳင္အရင္တံဂွ္ ဆ႓ိုတ္ပေရင္ပိုန္ျဒပ္ေဟင္ မဂြံအာတ္အေခါင္ေကႜာန္ႏူဗၞာတံရ။

ေကာလာဟလဂမႜိဳင္ဏံဂွ္ တိတ္ကႜဳင္မံင္ႏူဒၥာံသႝာံစွ္သႝာံေတံရ။ ဒွ္မာန္ဟြံမာန္ ခ်ပ္ေကတ္ညိ။ လၞဳဟ္ ေသႝာ၀္ဍဳင္ေလ၀္ ေဍံတံ ခ်ဴဓဇက္လ၀္တုဲယ်။ ဗွ္ရံင္ႏူတမ္စိုပ္ေကႝာတ္ညိ။ တုဲ…ဗၠိတ္စမ္ရံင္ကုဪပ႐ိုင္ေကာလာဟလလၱဴေတံညိ။

အတိုင္ေကာလာဟလလၱဴေတံ ယ၀္သဒွ္ဍာံမၢး ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္တႝဟ္ လၸဟီုဏီ၊ ဂကူမန္ပဦု ပႛဲသၞ၀္ဥပေဒဏံ ယ၀္သဒးမံင္အာ ပြိဳင္ပိေစွာ္သႝာံမၢး မုဒွ္အာမာန္ ဗၥာရဏာရံင္ညိ။ သီုစွ္ပြိဳင္ဍဳင္ ပေရင္အုပ္ဓုပ္ဗၞာတံ စိန္၀ုန္ကႜဳင္မာန္ေဏာင္။ ဂကူမန္ပဦုတံဂွ္ ကဆံင္သ၀္အာႏူကုဪဂကူဗၞာတံေဏာင္။ ဂကူမန္တံဂွ္ ၀ိ၀ိင္အာ ပႛဲမပၱံဂဥဳဲ၀ိ၀ိင္တံဂွ္မာန္ေဏာင္။ ဂႜံင္တံဂွ္ ေဍံတံဖံက္ေဏာင္။ ဇၞာပ္ေဒသ ဂကူဗၞာတံစိုပ္ကႜဳင္ေဏာင္။ ပႛဲေဒသမန္မဂႜဳိင္ဂွ္ ေဍံပတန္႐ုင္စက္ေဏာင္။ ဂကူဗၞာတံဂွ္ အုပ္ဓုပ္ဂကူမန္တံဂွ္ေဏာင္။ ကဆံင္ဘ၀ဇကုေသၢာံလႈင္ ဒး႐ုန္ဂစာန္တုဲ လၸာ္ဂကူဂွ္ ၀ုိတ္တႜိင္အာမာန္ေဏာင္။ ဒုင္သၨိဳင္ကုဪဂေကာံက်ေဖာအ္တုဲ ေဍံတံဇမႜိင္ပတိတ္၀ါဒဂကူဗၞာတုဲ ျပ၀မႏွၜဆီ႞ိတ္ကမႜက္ဂကူဂွ္ ကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္ေဏာင္။

ကြာန္မန္ မန္ကႜးကႜးမံင္ အိုတ္အာေဏာင္။ မန္ဟီုကႜဳင္အေရ၀္ဗၞာ၊ မန္ႏွၜကႜဳင္ကုဪဗၞာ၊ မန္ဟြံတီမန္တံဂွ္ ေထင္ေသာဲကႜဳင္ကုဪမန္သၞာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမႜဳိင္တုဲ မန္ဆာန္ဂကူတံဂွ္ေလ၀္ ဓရ္ေသႜဟ္ပၞာလၱဴမန္က၀က္က၀ုဲတံဂွ္ ဂႜဳိင္တိုန္ေဏာင္။ ၀ါဒလံက္ၿဂိင္တုဲဗဇုဪ ဟိုတ္ဖုဪဗုီဏံ ကၱဳဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ ဂကူမန္ မဒစုဪဒစးညးသၠံဂႜဳိင္တုိန္တုဲ ျဇဟတ္မေစွ္စးကုဪဗၞာတံဂွ္ ေအာန္ေစွ္ကႜဳင္ေဏာင္။ ဂကူမန္မထိင္ဒက္မင္မြဲလိက္ပတ္ဂွ္ ႏြံဆ႓ိုတ္ဓမၼတာေဏာင္။ ဂကူမန္မေထင္ေဇႝာ္ကုဪဗၞာ မဒုင္ၾသဇာဗၞာတံဂွ္ ဂႜဳိင္တိုန္ေဏာင္။ ကြာန္မန္ဗုီကုဪကြာန္ကၞာ၀က္တံဂွ္ ဒွ္အာဗီုဍဳင္မုဟ္ဍဳင္၊ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ဂွ္ ဒွ္အာဗုီဍဳင္မတ္မလီု၊ ဍဳင္မတ္မလီုဂွ္ ဒွ္အာဗီုဍဳင္ေဗၢာ၊ ဍဳင္ေဗၢာဂွ္ ဒွ္အာဗီုဍဳင္အ၀ေဏာင္။ ပြိဳင္ပိေစွာ္သႝာံ လက္သဏ္ဂကူမန္ ညံင္ဂြံႏွၜအာကုဪဂကူဗၞာဂွ္ မန္ကုဪဗၞာတုပ္တုပ္ရ ေဍံဟြံဒးဟီု မန္ပဦုရ ဣဟီုစႝးေဍံ ဒွ္ကႜဳင္သာ္ဏံေဏာင္။

ပေရင္ဍဳင္ကြာန္လိုက္ေလ၀္ ဟြံညိင္၀တ္၊ ပေရင္ပိုန္ျဒပ္ဂႜးတိေလ၀္ ဃ႐ိုက္ဃရာင္၊ ပႛဲဍဳင္ေသံေလ၀္ ယ၀္သ၀ါဒႚကရာဇ္က်ၿဗမ္အာမၢး မုမန္သၨက္ဂြံဟြံမြဲရ။ ေခတ္ဖကာံေတံ ဇြိတ္လ၀္စးမန္တုဲ ဗၞာတံ ႞ိတ္ေထာံဂကူပ်ဴတံတုဲရ။ အခိင္ဏံ ဗၞာတံဇြိတ္ဂြံစးေသံတံမၢး မန္ဒွ္ပ်ဴမာန္ရ။ စြံသၱိအိုတ္ညိ။

တုဲပႜန္ ယ၀္သစိုပ္ ၂၀၄၈ မၢး ကၞိန္ဍဳင္ဗၞာ ဗႜး႓းကႜဳင္ႏူသၞ၀္တဲအဂၤလိက္ ေပင္ကႜံသႝာံယ်ဂွ္ေလ၀္ လၸ၀ိုတ္စညိ။ ေခတ္ဖကာံေတံ ေကႅင္ရံင္။ ဗၞာတံစကာလိက္မန္ပႛဲ၀င္နန္ ဗႝတ္ကႜံ႓ါေစွာ္သႝာံတုဲ စႝးလိက္မန္ဂွ္ ေဍံတံစုတ္ေထာံလိက္ဗၞာရ။ ေခတ္ေဗၢာ ဖရင္နံင္အံင္ဇႝးမန္ ခ်ဴလိက္မန္ ေကတ္အခိုက္မန္တုဲ လက္က႐ၜဏံ ဗႝတ္မြဲကႜံသႝာံပႜန္ အံင္ဇဲယ် စံင္ေထာံလိက္မန္ဍဳင္မန္ဂကူမန္ရ။

ယ၀္သရံင္ကုဪအခိုက္ဗၞာမၢး ဗုီေဍံတံေကတ္ကႜဳင္ဇႝးမန္ဂွ္ တုပ္ကႜဳင္ရ။ ပြိဳင္ပိေစွာ္သႝာံကႜာဂွ္ ေဍံတံေလွံေဍံတံဘေဏာင္၊ ပြဳိင္ပိေစွာ္သႝာံေလၵာ၀္ဂွ္ ေဍံတံပထုဲေဏာင္၊ ပြိဳင္ပိေစွာ္သႝာံလအိတ္ဂွ္ ေဍံတံသအးေဏာင္။ ေခတ္လၞဳဟ္ဏံေလ၀္ တန္ဒွ္သာ္ဂွ္ပႜန္ေဏာင္။

ဟိုတ္ဂွ္ရ ပႛဲသႝာံ ၂၀၁၀ ဏံ ေပဵ႐ုင္စွ္မာဲေဍံတံတုဲဒွ္အာမၢး ပိြဳင္ပိေစွာ္သႝာံဂတေတံဂွ္ ဒးဂြိင္ေကြံေကြံေဏာင္။ ဂကူမန္ပဦု ယ၀္သသၱိဗႜးေတွ္ ဂကူေကႜံကႜက္အာမာန္ေဏာင္။

အတိုင္ေကာလာဟလ ခယ်လ၀္လၱဴေတံ ယ၀္သဒွ္ဍာံမၢး ဗုီလုဪဂကူမန္ပဦု ေသၢာံစဪုဒႝာမင္မြဲဗၢဳဪလဟုဪပတုိန္ဂကူဘာသာသာသႝာညိေရာ….။

အတိုင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ပကၠတိလၞဳဟ္ဏံ ထိင္ဒက္မင္မြဲအာတုဲ ညံင္ေသၢာံကိတ္ညှကုဪေခတ္ ဒးျပံင္လွာဲနဲကဲ လၸကုဪလၨဳဲ၊ ဥပေဒသႝဂွ္ ဇၞာပ္မန္ ကုဪလၝတ္လ၀္ေပင္ေပင္ညိ။ မြဲအသိင္ဓ၀္ ေသႝာ၀္ဥပေဒဂကူမန္ဂွ္ေလ၀္ ႓ိုတ္စကာဂြံ စကာညိ။

ဂကူမန္ ညံင္ေသၢာံတီမန္၊ ႓ိုန္ရဒးမံင္အၾကာညးဂမႜိဳင္ေလ၀္ ညံင္ဟဂြံ၀ိုတ္တႜိင္အာမန္၊ အခိင္ကာလဆီမၵးႏွၜအာမၢး ေကာန္ဇာတ္ဇကုညံင္ေသၢာံဒုင္ယၞဳမန္၊ ညံင္ေသၢာံေလပ္အေရ၀္မန္လိက္မန္ ဒးေကၞာန္ေဏာင္။

ပဵႏူေကြတ္ဗုဒၶဘာသာဂွ္ အခိုက္ကႝာမန္မပၱံယူကႝာ မဒွ္စႝးေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ပဦုဂမႜိဳင္ဂွ္ ေကႅင္ဓမံက္ပတုိန္တုဲ ဇၞာပ္မန္ ေကတ္ယၞဳေတႝာ၀္ မန္ဒိုင္ မည မန္တ ဗြဲမဗဗြဲကုဪကေဠာ္ဇကုညိ။ (ဥပမာ- မာံထ၀္ပိုန္ မည၊ မာံထ၀္ပိုန္ မန္တ၊ မာံထ၀္ပိုန္ မန္ဒိုင္)

ဘာပေရင္ပညာပုဂၢလိကမဒုင္သၨဳိင္ကုဪပေရင္ပိုန္ျဂပ္တံဂွ္ သၵးႏြံပႛဲတဲဂကူမန္တံဂႜဳိင္ဂႜဳိင္တုဲ ညံင္ေသၢာံဍစိုပ္တကၠသိုလ္လိုက္ဂမႜဳိင္ ဒးဂစာန္ေဏာင္။

႓ိုန္ရအေခါင္ပေရင္ပိုန္ျဂပ္ဟြံမြဲပႛဲတဲဇကုကီုေလ၀္ ကေမႜာန္ပေရင္ပိုန္ျဂပ္ဂမႜဳိင္ ညံင္ေသၢာံႏြံပႛဲတဲဂကူဇကုဂွ္ သၵးလြှပရာေဏာင္။ (ရံင္ဂကူၾကဳက္ပႛဲမေလယွာအိုတ္ညိ)

သင္ဂမႜဳိင္ပိဂုိဏ္တံဂွ္ ဗလးစႝးမြဲမြဲဂိုဏ္မသုန္မသုန္ဇကုတုဲ သင္ဂမႜဳိင္စွ္သုန္ဇကုဂွ္ ဒက္ပတန္ရာမညနိကာယသံဃမဟာနာယကညိ။ ဘာမန္၊ အာဲကၞာဲမန္၊ သာသႝာမန္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ ႏူကႜာဗၞာတံ ဟြံဂြံကႜဳင္ဗာန္လိက္ဏီ ညံင္ဟြံဂြံဒးကလင္ပၞိင္သင္ဗၞာတံဂွ္ ႏူလၞဳဟ္ ဇိုင္တဲကုဪျမက္ ထိင္ဒက္လ၀္ဒတုဲညိ။

လၞိဟ္ဍဳင္မန္ လၞိဟ္ကြာန္မန္ လၞိဟ္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ဂွ္ ေကတ္စရင္တုဲ ပေရင္ပညာ၊ ပေရင္ပိုန္ျဂပ္၊ ပေရင္လိက္ပတ္ေယန္သႝာင္၊ ပေရင္မိႝဟ္ညးဂမႜဳိင္တံဂွ္ ညံင္ေသၢာံေျပျပံင္မာန္ ဂေကာံပရဟိတမန္ဂမႜဳိင္ ဗြဲမဂႜဳိင္ ေထက္ကုဪသၵးမံက္ဂတ၀္ကႜဳင္ေဏာင္။

ေကာန္႞ာ္သၞတ္ဂမႜဳိင္ ညံင္ေသၢာံေကႜာံဍညးသၠံမာန္ ဒးဂစာန္ေဏာင္။ ဗြဲေတၞင္ ေကာန္႞ာ္သၞတ္မန္ဂမႜဳိင္ မစိုပ္မံင္ဍဳင္မၝးတံကုီ၊ ေကာန္႞ာ္သၞတ္မႝဳံမံင္ပႛဲတိပႜန္ဂတးတံကီု၊ ေကာန္႞ာ္သၞတ္မံႝဳမံင္ပႛဲဍဳင္မန္တံကီု နကုဪနဲကဲမြဲမြဲသာ္ မဒးေကႜာံဍညးသၠံေဏာင္။

သင္မန္တံေလ၀္ ေကတ္လ၀္မြဲအခိုက္ဓ၀္ မင္စၞှစဂအုပ္ဒကာတံသၞးသၞး ဟြံေထက္။ ဘ၀ဇကု ဟြံမြဲကုဪဍဳင္ ကႜဳိဟ္ခႜင္ေကတ္တုဲ ဒုင္အာဒဒုိက္ကေရာံညးဍဳင္ကြာန္တံ ဗိုင္႐ီုဗင္အာေကာန္ဍဳင္ကြာန္တံေထက္ရ။ ရံင္၀င္သိင္ဃိုဠ္မၢး အခိင္ဍဳင္သိင္ဃိုဠ္က်မံင္ဂလာေကႜ၀္ေတံ သင္တံသီုဖအိုတ္ ႓းကယိုင္ဒုင္ဂိုင္ေကတ္တာလ်ိဳင္ဂကူဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ပႛဲကာလဍဳင္ကြာန္႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္ဂွ္ ညးတံနိမန္နင္သင္ႏူဍဳင္မန္တုဲ ကေလင္လဟဪုပတိုန္သာသႝာပႜန္ဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ဂကူမန္ဟြံမြဲ ညးဂွ္ ေသၢာံထႜဳိင္ဓာတ္က်ာ္အရိယေမေတၱယ် ပႛဲက်ာ္လၢဳင္ပႜန္ညိေရာ။

ယြံဂကူမန္တံ…ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဟီုဂွ္ က်ာေ၀င္ဆ႓ိုတ္မိပ္ဓ၀္ ဟြံေသင္။ ဆာန္ဂကူဟီုဂွ္ ဆ႓ိုတ္ၿပိဳင္ေ၀င္မာနဓ၀္ဟြံေသင္။ လေဆာ၀္မံင္သၝိတ္သၝိတ္မၢး သႝဟြံပကာ၊ လေဆာ၀္ဟီုဂႜဳိင္မၢး လုပ္အာဂြန္သႝ၊ အခိင္ကဟှမၢးကဟှ အခိင္ခ်ှမၢးခ်ှ အခိင္ဂိုတ္မၢးဂိုတ္ ဆဂး ဆလံလၸယိုတ္ညိ။ ဥပဵမၢးဂွ္ ႏြံဂႜဳိင္ကုဪသာ္…ကာလဒးကုဪေကတ္မၢး ဒးကုဪေကတ္ေဏာင္၊ ကာလဒးဓဗတ္မၢး ဒးဓဗတ္ေဏာင္၊ ကာလဒးဗဇုဪမၢး ဒးဗဇုဪေဏာင္၊ ကာလဒးခႛာတ္မၢး ဒးခႛာတ္ေဏာင္။

တိက္မၢး ဒွ္ဍိက္၊ လၨဳဲမၢး ဒွ္ဂႜဳဲ။ ေပဵ႐ုဲစွ္မာဲေဍံတံ ပဦုပလီုမာန္ဟြံမာန္၊ ပဦုလုပ္ဒုင္႐ုဲစွ္ေထက္ဟြံေထက္ မိက္ဂြံခ်ပ္ကဪုဒွ္ ဟြံမိက္ခ်ပ္ကုဪဒွ္ ဆဂး မိက္ေသၢာံကုဪဂကူမန္တန္တၜအာလုကၜအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲမၢး ေလၞင္ကေမႜာန္လၱဴေတံ ဟြံခ်ပ္ေလ၀္ မံင္ဟြံဂြံ ဟြံေကႜာန္ေလ၀္ မံင္ဟြံဂြံ။ ျဇဟတ္ဂကူယ၀္သဟြံမြဲ ဂ်ိပါင္ဂကူေလ၀္ဟြံမြဲ။

မအဍဳဪ ဟြံမြဲပႛဲတဲဇကုမၢး ဗီုလုဪေသၢာံထဲေရာ….
က၀္ဟြံမြဲမၢး ဗုီလဪုေသၢာံတုင္ကြာင္ေရာ….
ဍာ္သိုင္ဒႜာဲဟြံမြဲမၢး ဗုီလုဪေသၢာံခဵကမႜဳိင္ေရာ…

ဟိုတ္ဂွ္ရ…၂၀၁၀ တုဲမၢး မအဍဳဪ သၠဳဪႏြံပႛဲတဲဇကုညိ။
ရံင္က၀္တုဲ တုင္ကြာင္ညိ။
ဂႜာဲဍာ္သိုင္ဒႜာဲညိ။ ဂကူမန္ ေသၢာံရာင္ဆာဲေရာင္။

No comments: