Saturday, November 24, 2007

သဘင္လလးကထိုန္ ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ


မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ိန္ န၀္ေ၀မ္ပါ ၂၄၊ ၂၀၀၇

တၝဲ၀ြံ အတိုင္ၾကကၠဒိန္ဍဳင္အေမရိကာန္မၢး ဒွ္ဂိတုကထုိန္ေပင္တုဲ ဗြဲဒဒွ္အေခါင္လက္ကရၜအိုတ္ ေကႜာန္ဗဒ္ွဏာသဘင္လလးကထိုန္ ပႛဲဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ၊ ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ေရာင္ မတ္ဒိပ္ဂြံပရိုင္ရ။ ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ၀ြံ ဟိုတ္ႏူဒွ္မံင္ဂတွ္အေခါန္ကုဪအလုဪသှတြဳဪရးေအန္ဒှယာဏာ ေကုာံအလုဪသှေ၀ွတ္ဒေရ၀္တုဲကီု၊ ႏူဂိတုန၀္ေ၀မ္ပါ(၁၆) တၝဲသိုက္ေတံ ဟိုတ္ႏူကပ္ပလှ႓ါတႜ လုပ္ဘပဠတုဲ ပႜံင္႓းဏာကဠာၾသန္တုဲကီု ဒွ္မံင္တင္၀ါတ္ဂါတ္ ဗြဲမဂႜဳိင္ဂႜင္ကီုေလ၀္ တႝဟ္နသဂြံမင္မြဲအာအခိုက္ကႝာညိဂးတုဲ ဒးေကႜာန္အာလလးကထိုန္၀ြံေရာင္သာ္၀ြံ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာ ေျမာက္တိုန္ဂလာန္ရ။

သြက္သဂြံ႐ီုဗင္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာ ဂေကာံေဗာ္ေကႅင္ဒက္ပၱန္ဍဳင္မန္ (၀ွတ္၀ိန္) ေကင္ေကႜာန္လ၀္ေကာံဓ႐ီုမြဲ၀ါကီုေလ၀္ လက္ကရၜဏံ ပ႐ိုင္သၝိတ္ျဇအာတုဲ ကိစၥဘာသဂြံေျပျပံင္မာန္ ညးမြဲဓ၀္ ႐ုန္ဂစာန္မံင္ရ။ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာ၀ြံ ဒွ္ညးမဘိက္နိမန္လ၀္သင္မန္ဂမႜဳိင္ ညံင္သဂြံပတန္သာသနာ ပႛဲဍဳင္အေမရိကာန္ မပၱံကုဪ တႜဂုဏ္အၥာဓမၼဒိႏၷ(ဒူရာ)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာပုပၹ(ဘာမန္အႏုရာဓ)၊ တႜဂုဏ္အၥာဣႏၵသာရ (က်ာ္ရဲ)၊ တႜဂုဏ္အၥာ၀ိသုဒၶ (က်ာ္ေဇႝာ္ဘာျမာန္အံင္) တံတုဲ ေကင္႐ီုဗင္လ၀္ဂကူမန္ဂမႜဳိင္ေလ၀္ ႏြံတၜဗြဲမဂႜဳိင္ကုီေလ၀္ ညံင္ရၜဗုီဂလာန္ေပါရဏာံတံဂးစ တႝံဆုဟြံစသတ္ ၾကဳင္ဟြံသုင္ဍာ္ကီု က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာမြဲတႜ ႐ုန္ဂစာန္မံင္အလုဪလုဪဇကုဖိုဟ္ရ။

ေတၞင္၀ိေသသ ဒးသၸသတိမြဲဂွ္ ပႛဲဘသင္လလးကထိုန္ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ၀ြံ ဂကူမန္တံကႜဳင္ေအာန္ ဟြံစုတ္ၾသန္ေကြံေကြံတုဲ ဂကူဗၞာတံေဟင္ ကႜဳင္စိုပ္ကုဪျဇဟတ္ဂႜဳိင္ဂ္ွ ဂြံဆဪုေကတ္ရ။ ဒၞာႏူဂွ္ေဟင္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာ ကုဪဏာသှ တြံဏာဓရ္ စ႐ိုဟ္ဏာဍာ္ ဗတ္ဘာသာဗၞာ သီုဖအိုတ္ရ။ ဟိုတ္ႏူမန္ကုဪမန္ပၚျခာမံင္ညးသၠအ္တုဲ ဗၞာတံ ၾကက္ဂြံဏာဒႝာဲဇကုပႜန္ေရာင္ဂွ္ ညးလၝဳဪတံ ကၱဳဪဒွ္မံင္ဓ၀ိင္ရ။

No comments: