Sunday, November 25, 2007

ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ ဒမႜလမ္စံက္ပိတႜ လုပ္ဗတိုက္ပႜန္


မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ုင္ န၀္ေ၀မ္ပါ ၂၅၊ ၂၀၀၇
ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ၀ြံ ႏူကေဏံေတံ လလးလ၀္ကထိုန္တုဲ တန္ဒွ္ၾသန္သဒးႏြံပႛဲတဲေရာင္ ေတာ္ေကတ္တုဲ တၝဲဏံ ပယာံႏူဂယး ဂလာလမ္စံက္ (၃)တႜ ကေလင္စိုပ္ကႜဳင္ပႜန္တုဲ ဗတိုက္ပႜံင္႓းဏာပႜန္ေရာင္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာစႏၵိမာ ဂးရ။ အလန္၀ြံ ဟိုတ္ႏူသတိႏြံမံင္တုဲ မုမြဲေလ၀္ ေဍံေကတ္ဏာဟြံဂြံကီုေလ၀္ ဓရ္ဂ၀ိင္ညးဂမႜဳိင္ ေဇႝာ္တိုန္မံင္ရ။ ဘာေဇတ၀န္ ဒးဒုင္စံင္အာမြဲမကီု၊ ဘာဗုဒၶဘာသာမန္ ဒးဒုင္ပန္လ၀္မြဲ၀ါကီု၊ လၞဳဟ္အဆက္ဆက္ ဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ ဒးဒုင္ဗတိုက္႓ါ၀ါကီု ဂဗုတ္ဓမၼတာမြဲ ဒွ္ဟြံဂြံ သာ္၀ြံ ညးလၝဳဪေထင္ေသႜဟ္တၜရ။ ညးလၝဳဪတံဂွ္ ဟိုတ္ႏူပေရင္ပိုန္ျဒပ္ဍဳင္အေမရိကာန္ေစွ္မံင္တုဲ ကေမႜာန္ဟြံမြဲ ၾသန္ဟြံမြဲတုဲ ဂလာတံဏံ ဒးဗတိုက္စမံင္ေရာင္ ဆိင္ခယ်ေကတ္ရ။ ပႛဲဍဳင္အေမရိကာန္၀ြံ ဂဗုတ္ဗြဲမဂႜဳိင္ ဂလာလမ္စံက္တံသၞး လုေလာန္စဒွ္ရ။...

No comments: