Thursday, November 29, 2007

လိက္ဘိက္လၞိင္စိုတ္ဓာတ္ အာတ္အ႐ီုဗင္တၝဲဂကူမန္ ၆၁၀ါ


မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ုင္ န၀္ေ၀မ္ပါ ၂၉၊ ၂၀၀၇

တၝဲဂကူမန္ဍဳင္အေမရိကာန္ဂွ္ လုပ္လၞိဟ္ပႛဲတၝဲဂကူမျပာကတ္မြဲ ပႛဲဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ရ။ တၝဲဂကူမန္(၆၀)၀ါသႝာံတုဲကႜဳင္ေတံ၀ြံ အလုဪဇကုအမာတ္စႝး မဂ္ေသာတာ (Mark Souder) တိုန္စိုပ္လ၀္ရ။ ဟိုတ္ႏူအမာတ္စႝးတိုန္စိုပ္လ၀္တုဲ တၝဲဂကူမန္ဂွ္ေလ၀္ ညးတီဂႜဳိင္တိုန္ရ။ ပႛဲသႝာံ၀ြံ ဒက္လ၀္ကမၼတှတၞိတုဲ ကေမႜာန္လၝဳဪ မိက္ဂြံလၨဳဲလၨမံင္ညိရ။ ဗြဲေတၞင္ ဌာနေယန္သႝာင္ဂွ္ ဂေကာံမႝိဟ္ၿဗၜရပ္လ၀္တုဲ ပႛဲတၝဲ႐ုဲစွ္ကမၼတှတၝဲဂကူမန္သႝာံ၀ြံ ကႛဳိပ္သၠဳိပ္ဂေကာံညးၿဗၜမြဲတႜဟြံပါဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ဗီုဂွ္ကီုရ ႏူဂေကာံသၞတ္ဒုင္႐ုဲစွ္လ၀္ဟြံမြဲမြဲတုဲ တင္၀ါတ္ဂါတ္ႏြံမာန္ဂွ္ေလ၀္ ညာတ္ေကတ္မာန္ရ။ ပႛဲကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္၀ြံ သြက္သဂြံပေလ၀္ပေလတ္သြက္တၝဲဂကူမန္ဂွ္ တၝဲသၝိသ၀္ကုဪတၝဲအဒိုတ္ေဟင္ ဂြံအခိင္တုဲ ေပႝာ၀္႓ါတၝဲဂွ္ တၝဲသၝိသ၀္ေဟင္ မိမမန္တံ စိုတ္ထတ္ဂႜဳိင္ရ။ သၞတ္၀ုတ္ဗႜာဲအာယုက္ဟြံေပင္(၁၈)သႝာံဂွ္ ညးမြဲဓ၀္ ဒႝာဲလုဪေလ၀္ အေခါင္အာကႜဳင္ဟြံမြဲတုဲ ေကာန္ကႜဳင္မၢး မိမေလ၀္ မံင္ဟြံဂြံ ဒးဗက္ကႜဳင္၊ အခိုက္တၝဲယးဂွ္ေလ၀္ သဒးအာကေမႜာန္ပႜန္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ ဒးလြှ႓ံင္လ၀္စိုတ္ဓာတ္ေကြံေကြံမွ အၾကာဓကုဲအၾကာဓေညာ္ သဂြံဂႜာံစိုပ္ကႜဳင္ဘာရ။

တႝဟ္နသဂြံပတိုန္စိုတ္ဓာတ္ညိဂးတုဲ ကမၼတှတၝဲဂကူမန္ပတိတ္လ၀္လိက္ဘိက္လၞိင္စိုတ္ဓာတ္ အာတ္လ၀္အ႐ီုဗင္သြက္တၝဲဂကူမန္ဂွ္ သၞ၀္၀ြံ သၝှဗွ္တၜအိုတ္ညိအၜ ...

စိုပ္ကႜဳင္မြဲ၀ါပႜန္ရ ကေလာမန္တံ...တၝဲဂကူမန္။ ပႛဲဘ၀ပိုယ္ တၝဲကၱဳဪဒွ္မႝိဟ္ဂွ္ ညံင္ရၜမႝဳံတၜုကဪုအဓိပၸါယ္ကီု တၝဲဂကူမန္ဂွ္ ဒွ္တၝဲပတန္ဍဳင္ပိုယ္တုဲ ႏြံတၜကုဪအဓိပၸါယ္ ဗြဲမဂႜဳိင္ရ။ ဇၞာပ္မႝိဟ္ တၝဲ၀ိဇာတမဂၤလဂွ္ ဒွ္တၝဲကိစၥမေဇႝာ္တုဲ ဇၞာပ္ဂကူမန္ မာ္မြဲေစြက္ဂွ္ ဒွ္တၝဲမျပဲတၝဲဍဳင္မန္သႜးဂႜးဂ၀္ရ။ ဍဳင္ဟံသာ၀တှ သႜးဂႜံဂ၀္တုဲ လၞဳဟ္ပြဳိင္ ၁၄၃၅သႝာံ မံက္မြဲတဲဗႜဳိက္မြဲတဲ သႜဳင္မြဲစုတ္သ၀္မြဲစုတ္ ေဇြာ၀္ဟှမံင္ ပႛဲေဇၞာ၀္၀င္ဂႜးတိရ။ ဍဳင္ဟံသာ၀တှလီုတုဲ ပြဳိင္ ၂၀၀သႝာံျပင္ မန္ပိုယ္၀ိုတ္တႜိင္မံင္မသ ပမံင္မႝိဟ္ဒယွ္အၾကာဂကူညးတႝဟ္ ဗၞာတံကုဪလ၀္တဆိပ္ေသဌှတုဲ နာဲေခ်တ္လွာင္မြဲ ဒုဪကုဪ၀ါတ္အာဒွ္ဂြံ ယိုတ္ေထာံ ထံက္ပင္ကႜဳင္အံင္ဆာန္တံမြဲကႛဳိပ္...အိုယ္...ကာလေဍံတံဗႜး႓း ယၞဳဇကုေလ၀္ေကႜံ ဘ၀ဇကုေလ၀္လီု ညးမြဲဟြံ႐ီုဗင္ ဟြံမင္မြဲဂကူဇကုရ။ ပဲါႏူေဍံသဂြံမင္မြဲဇကုဂွ္ မန္ကုဪဗၞာတုပ္တုပ္ရ၊ ဂကူမန္ကႜက္မံင္အိုတ္ယ်၊ မႝိဟ္ခ်ဳိတ္ခ်ဳိတ္ ေကႅင္ပႜဳပ္လမ်ဳီဟြံဂ်ဳိင္ သာ္၀ြံ ဥဴႏုကုဪေဗာ္ဖဆပလတံ ပေ၀င္စ႐ုဪ ကၱဳဪေ၀င္ဂ႐ိုင္ ဟြံဂိုင္သမၱီလ၀္မန္ နဒဒွ္ဂကူမြဲရ။

ကာလဂွ္ အၥာဖ၀္ခ်၀္ပိုယ္ ႓ိုန္ရျဗဳအေရ၀္မန္ဟြံဂြံကီုေလ၀္ မိႝဟ္ခ်ဳိတ္ခ်ဳိတ္ဂွ္ အဲပႜဳပ္လမ်ဳီေရာင္ဂးတဲု စန္ဒက္ကႜဳင္ဂကူမန္ ေကႜာန္ကႜဳင္တၝဲဂကူမန္...အိုယ္...လၞဳဟ္ မန္ကုဪဗၞာဟြံတုပ္ဂွ္ေလ၀္ ညးဂႜးတိတံတီအိုတ္ယ်၊ ဂကူမန္ဟြံကႜက္ ေသွ္႓က္မံင္ဏီဖိုဟ္ဂွ္ေလ၀္ ဂြံဆုဪေကတ္နမတ္အိုတ္ယ်၊ မႝိဟ္ခ်ဳိတ္ခ်ဳိတ္ဂွ္ေလ၀္ ေကႅင္ဂ်ဳိင္တိုန္အိုတ္ပႜန္ယ်သြံ..။ တၝဲဂကူမန္၀ြံ ညံင္ရၜမဒွ္တၝဲဍဳင္မန္သႜးဂႜံဂ၀္ကုီ သီုကဪုမဒွ္မံင္ဂဥဳဲအၿမိဳတ္ မႝိဟ္ခ်ဳိတ္ခ်ဳိတ္သၠဳဪကၱဳဪဂ်ဳိင္တိုန္မာန္မံင္ဏီသြံ...။ အၜ...အသ၀္ဂုဏ္တၝဲဂကူမန္ သႜဲလးေလာန္သန္သြံ...။

တၝဲဂကူမန္မႝဳံကုဪအသ၀္ဂုဏ္မသႜဲလး၀ြံ သႝာံ၀ြံမၢး ဂါမ္လုပ္အာမရႏုက္ကုဪ ၆၁၀ါရ။ တၝဲဂကူမန္၀ြံ ဇၞာပ္မန္ မမိက္ကုဪႏြံကုဪစရာဲက်ာ္ႀသှတုဲ စရာဲက်ာ္ႀသှဂကူမန္ဇကုဂွ္ေလ၀္ မမိက္ကုဪညးဆုဪ မမိက္ကုဪညးဗဪုရ။ ပႛဲကာထ႟းပ်းစရာဲက်ာ္ႀသှဂကူဂွ္ အခိုက္ကႝာေယန္သႝာင္မြဲ ဒွ္အဓိကတုဲ သြက္သဂြံေလွ္ကြာဲပတိုန္စရာဲဂကူဂွ္ ပၞိက္ေဇႝာ္တၜဗြဲမေလာန္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ...ညံင္သဂြံဍိဳက္ေပင္ကုဪစရာဲက်ာ္ႀသှမာန္ဂွ္ မာံ/နာဲ/မိ..........................ၾသ၀္ဗိုင္ေကတ္ကုဪတာလ်ဳိင္ေလွ္ကြာဲ...............................မြဲ၀ါညိဂွ္ ဂေကာံကမၼတှတံ အာတ္ဏာအ႐ီုဗင္စိုတ္ဓာတ္ရအၜ...။

က်ာ္ၾတဲက၀္ဏံကႜာအိုတ္ဂွ္ ယၞဳညး ကကၠဳသန္ ဂကူညးဂွ္ မန္၊ ပႛဲက်ာ္လၢဳင္ဂွ္ မန္ပိုယ္သႜဳိင္လ၀္ဓာတ္က်ာ္မေလာန္စၜအာနှဗာန္ပန္ဇကုတုဲယ်၊ က်ာ္ၾတဲအရိယ် ေသွ္႓က္မံင္မြဲဇကုဏီ၊ အခိင္ညးဒွ္က်ာ္ ယ၀္သဂကူမန္ဟြံမြဲ ညးလုဪမြဲ သဂြံသႜဳိင္ဓာတ္ညးအပႛဲက်ာ္လၢဳင္ညိပႜန္ေရာ...ကေလာတံ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ...ဂကူမန္ဒတန္က၀္ သဂြံတန္တၜအာဒုဪလအိတ္က၀္မာန္ဂွ္ သာသႝာေလ၀္ ပိုယ္ဒးလ်ဳင္ ဍဳင္ကြာန္ေလ၀္ ပိုယ္ဒးပတန္ ဂကူမန္ေလ၀္ ပိုယ္ဒးမင္မြဲ တၝဲဂကူေလ၀္ ပိုယ္ဒးေကႜာန္ေရာင္ဟြံေသင္ဟာ။

ကမၼတှတၝဲဂကူမန္ ၆၁၀ါ


No comments: