Thursday, November 22, 2007

ပႆတာတၝဲပႜန္ဂတး သြံခိုဟ္ ပႛဲဟာတ္ယာဲ


မတ္သာင္။ ။ ဟာတ္ယာဲ November 22,
ရန္တၞံကုဪတၝဲမန္ပႜန္ဂတးေပင္(၆၀)၀ါတုဲ ပႛဲဂိတုဂ်ဴလာင္ (၁ရ)ဂွ္ ဒက္ပတန္လ၀္ကမၼတှမေကႜာန္ဗဒွ္တၝဲပႜန္ဂတးမန္ေပင္(၆၀)၀ါမြဲ အတိုင္ဗြဲသၞ၀္၀ြံရ။
၁။ နာဲဟံင္ေကာန္ (ဥကၠ႒)
၂။ နာဲပညာမန္
၃။ နာဲသှရိမန္ဆာန္
၄။ နာဲပၞိက္ဆာန္
၅။ နာဲဗှထ၀္မန္ျဇာ
၆။ နာဲဗညာထ၀္၀င္
၇။ နာဲဃံင္မန္
၈။ နာဲမတ္ဒိပ္ ေလ၀္ေကာ္ နာဲမတ္သာင္ ေလ၀္ဂး
၉။ နာဲရတ္ရတ္
၁၀။ နာဲကသုမန္
၁၁။ နာဲဥကၠာမန္

ေပႝာ၀္ကုဪညးစွ္မြဲတႜဂွ္ နာဲမတ္ဒိပ္ကုဪနာဲရတ္ရတ္႓ါတႜဂွ္ ဒွ္ကမၼတှပႆတာတုဲ ဗီုဂွ္ ေကတ္ပႛဲ IMNA၊ အၥာဒှျဇာင္ဂွ္ အလကၤာမန္၊ ၾသန္ဂွ္ နာဲပၞိက္ဆာန္ ဖုဲဏာဖုဲနင္ ဂြံအာပႆတာမြဲတႝး ပႛဲအေမရိကာန္ေလ၀္ သြံခိုဟ္၊ ပႛဲဍဳင္႓င္ကံက္ေလ၀္ သြံခိုဟ္၊ ပႛဲဟာတ္ယာဲေလ၀္ သြံခိုဟ္ တက္လ၀္လၝီအိုတ္အာ လၞဳဟ္ မိသာယာေဂါ၀္ (႓င္ကံက္) သဒးကေလင္တက္တၞိ (၈၀၀)ပႜန္ေရာင္ဂွ္ မတ္သာင္ ဂြံပရိုင္ရ။ ပႛဲပႆတာဂွ္ ဒၞာႏူ႐ုပ္ကႛဳိပ္သၠဳိပ္မဒွ္လ်ဳင္မွာဇန္ဂမႜဳိင္ ႏြံမံင္တုဲ ပႆတာဂွ္ သြံၿဂိပ္ေကြံေကြံေရာင္ နာဲအံင္ထ၀္ ႏူဟာတ္ယာဲဂးတိုန္ရ။ ကာလတက္ဂွ္ ပႆတာမြဲတႝးမၢး ဒးကုဪ (၂၅)႓ါတ္တုဲ ဂေကာံကာပညာ ညးမႏြံပၞိက္ကုဪၾတးပႆတာတံဂွ္ မြဲတႝးမၢး (၃၀)ထေက၀္ သဒးသြံတုဲ (၅၀%) သဒးပႜဳပ္ကုဪဂေကာံေရာင္ ကမၼတှေဖ်ံလ၀္သၢဳတ္သြာတ္ရ။ ယ၀္သစိုတ္လုပ္စမိက္သဂြံၾတးပႆတာကီုမၢး ေကတ္အဆက္ကုဪမဂႝန္ 083 2965626 ညိ။ ယ၀္သၾကပ္ညန္မံင္ကုဪတိဍာ္ပယ်ဳဪမၢး ေကတ္အဆက္ကုဪနာဲအံင္မၝဳဪ ႐ုင္ဆက္ေဆာံေဗာ္ဍဳင္မန္တၞိပႛဲ၀င္ကမာန္ရ။
..

No comments: