Sunday, November 25, 2007

သၝိနာဲတိႆ တိုန္သၝိတၞိ ဖာပ္သင္


မတ္ဒိပ္။ ၀ွတ္၀ုင္ န၀္ေ၀မ္ပါ ၂၅၊ ၂၀၀၇

ရန္တၞံကုဪတုိန္သၝိတၞိတုဲ နာဲတိႆ ကုဪဒါန္ဖာပ္သင္ရ။ ေပဲါဖာပ္သင္၀ြံ ႏူဘာဗုဒၶဘာသာမန္ ဍဳင္၀ွတ္၀ုင္ သင္(၈)ဇကု၊ ႏူဘာမန္ဗုဒၶ၀ိဟာရ သင္(၂)ဇကု ပံင္သင္(၁၀)ဇကု ကၛစိုပ္ရ။ ပရိသာတ္မွာဇန္ဂမႜဳိင္ တိုန္စိုပ္ကုဪျဇဟတ္ ဗြဲမဂႜဳိင္တုဲ တႜဂုဏ္အၥာဓရ္ (ဣႏၵသာရ) ကုဪသှတြံဓရ္စရိုဟ္ဍာ္ရ။ သၝိနာဲတိႆ၀ြံ ဒွ္သၝိမထိင္ဒက္မင္မြဲေယန္သႝာင္မန္မြဲတုဲ ပကတ္ပေကင္လ၀္ ေကာန္ဇာတ္ဂမႜဳိင္ေလ၀္ ခိုဟ္မိုဟ္ဒးရးတၜဗြဲမေလာန္ရ။ ပႛဲကမၼတှမေကႜာန္ကၱဳဪဗဒွ္တၝဲဂကူမန္ (၆၀)၀ါဂွ္ ဒွ္ညးမေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ဌာနထ႟းပ်းတုဲ ပႛဲေပဲါၿပိဳင္ဟီုဂလာန္စၞတ္တၝဲ (၂၃)တုဲကႜဳင္ေတံဂွ္ေလ၀္ ႏူသၝိနာဲတိႆ လုပ္ၿပိဳင္ဟီုဂလာန္ညးပန္တႜ ကလိဂြံအာလာပ္(၃)တႜဂွ္ ဂြံဆုဪေကတ္ရ။ ...

No comments: