Tuesday, July 10, 2012

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရခ်င္လွ်င္ (Equality, Majority Rule and Personal Autonomy)

mostsaing
(၃၈)ျဖာမဂၤလာတြင္ ေနေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဂၤလာ(၃)ပါး ရွိသည္။ သင့္တင့္သည့္အရပ္မွာ ေနျခင္း၊ ျပဳဖူးသည့္ ကုသိုလ္ကံ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏႈတ္ ေဆာက္တည္ျခင္းကို အတၲသမၼာပဏိဓိ ဟု ပါဠိက ဆိုသည္။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကိုယ္ႏႈတ္ေဆာက္တည္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ကိုယ္ႏႈတ္ေဆာက္တည္မႈကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Personal Autonomy ဟု သုံးခ်င္သည္။

မည္သည့္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ Personal Autonomy မရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္ရာ မရွိ။ အရင္းဆုံး ေမးရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လိုခ်င္ရသနည္း။ လြတ္လပ္မႈ (Freedom)ကို ေတာင့္တ၍ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈဆိုသည္မွာလည္း Majority Rule ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေယဘုယ်လြတ္လပ္မႈ (General Freedom)ႏွင့္ တန္းတူေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (Freedom of Self-determination) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ မည္သည့္လြတ္လပ္မႈ (Freedom)ကိုမဆို မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းမႈ (Moral Autonomy) မရွိလွ်င္ မရႏိုင္ေပ။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းတတ္ဖို႔ ကိုယ္ႏႈတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္း (Personal Autonomy) လိုျပန္သည္။

ေမြးရာပါအခြင့္အေရး (Intrinsic Rights) ကို ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုရာဝယ္ မည္သူ႔ဆီကို ေတာင္းဆိုသနည္း။ ေမြးရာပါဆိုကတည္းက ထိုအခြင့္အေရး မိမိတြင္ ရွိၿပီသားျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို အာဏာရွိသူတို႔ သိမ္းယူ၍ မရ။ မိမိက လက္ေလွ်ာ့၍ ေပးအပ္မွသာလွ်င္ သူတို႔က အလြဲသုံးစားျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေမြးရာပါအခြင့္အေရးကို သူတို႔ဆီက ေတာင္းယူရန္ မလို။ သူတို႔ကလည္း မိမိတို႔ကို ေပးစရာမရွိ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ဤသေဘာတရားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္။ အစိုးရက အႂကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္ျဖစ္၍ သူတို႔ေပးမွ ရမည့္အသြင္ ေဆာင္ေနသည္။

စာရိတၲသီလဟု ဆိုအပ္သည့္ Moral Autonomy အားေကာင္းလွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ၾကံတတ္ၾကရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အလြန္တရာ ေက်းဇူးျပဳသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိမွသာ အထက္ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Majority Rule ႏွင့္ Equality တို႕ကို မေပးခ်င္သည့္ အာဏာရွင္မ်ားက တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းမွာ Moral Autonomy ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိမွသာလွ်င္ အာဏာကို ေရရွည္ဆုပ္ကိုင္ထား၍ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Moral and Personal Autonomy မရွိလွ်င္ အဓိက႐ုဏ္းလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အဓိက႐ုဏ္းဆိုသည္မွာ ပါသက္စကားလုံး ျဖစ္သည္။ Overdoing, Over-reaction, Riot စသည္ျဖင့္ ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္သည္ထက္ တုန္႔ျပန္မႈကို အဓိက႐ုဏ္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဥပေဒအရ မဟုတ္ဘဲ မိမိသေဘာအရ ထင္ရာစိုင္းျပဳမူျခင္းကို အဓိက႐ုဏ္းဟု ဆိုရသည္။ အာဏာရွင္တို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ ရင့္က်က္မႈ၊ ေဆာက္တည္မႈ၊ ထိန္းေက်ာင္းမႈအားကို အဓိက႐ုဏ္းျဖင့္ ေသြးတိုးစမ္းေလ့ ရွိၾကသည္။ Moral Autonomy မရွိ၍ Personal Autonomy မရွိ၊ Personal Autonomy မရွိ၍ Rule of laws မရွိ၊ Rule of the laws မရွိ၍ Freedom ဆုံးရႈံးရသည္။

အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတာင္းဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိဘာသာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ Moral Autonomy ရွိရန္ အလြန္လိုအပ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းတတ္မွသာလွ်င္ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိဘာသာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကိိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (self-determination) ႏွင့္ တန္သည္။ အစိုးရသည္ ဤအခ်က္ကို ကိုင္၍ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ self-determination ဟု ဆိုရာဝယ္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းခြင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုကို တာဝန္ခံရာ၌ မ်ားစြာ ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိျပည္နယ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္းေကာင္း ကာကြယ္တတ္ရန္၊ ႀကီးပြားေစရန္ လြန္စြာ လိုအပ္လွ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးကို ပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားထားရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္သင့္သည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေနသည္ဟုဆိုေသာ အစိုးရသည္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို Moral Autonomy ရွိဖို႔၊ Self-determination အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႔ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကို ယခုကတည္းကပင္ အကူအညီေပးသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒါမွသာ စစ္မွန္ေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ေရာက္သည္။

No comments: