Tuesday, July 10, 2012

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ညီလာခံကို သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္း

mostsaing
ဤေဆာင္းပါးတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကို ဦးစားေပးတင္ျပရန္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပႆနာတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးသည္ အေရးပါလွေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈကား အထိုက္အေလွ်ာက္သာ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသေရြ႕ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိမ္းေအးေစလိုရင္းရွိမရွိအေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေျဖရွင္းလိုရင္းမရွိသျဖင့္လည္း ျဖတ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအင္အားႀကီးသလို တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားလာၾကသည္ပင္။

သိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကဳိးစားေနေၾကာင္း ေက်ညာသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အပစ္ရပ္ေရး၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး၊ တတိယအဆင့္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုံ႕လစိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တႏုိုင္ငံလုံးအပစ္မရပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ သမၼတအမိန္႕ကို မနာခံဘဲ တပ္က ကခ်င္ကို ထိုးစစ္ဆင္တုန္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ကြက္ၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွာပင္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ မျပတ္သားမႈမ်ား၊ မပြင့္လင္းမႈမ်ား၊ ကတိမတည္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းမႏိုင္နင္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ပထမအဆင့္လုပ္ငန္း မၿပီးခင္မွာပင္ ဒုတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုမတိုင္မီ ၂၀၁၄ ခုေလာက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု မၾကာေသးခင္က သိန္းစိန္အစိုးရ ေက်ညာသည္။ ေက်ညာသည့္အတိုင္းလည္း လုပ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႕ေသာ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ေဝဖန္စရာ ရွိသည္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ ဤႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံတစ္ခု ဟူ၍ အစိုးရက အစဥ္တစိုက္ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။ ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို သံသယဝင္မိသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ အလႊာေပါင္းစုံကို ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။ အလႊာေပါင္းစုံဆိုသည္မွာ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊  ျပည္တြင္း(ျပည္ပ)အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (အန္င္ဂ်ီအို)မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္မ်ားကို ပါဝင္ေစမည္ဟု သိရသည္။ ပုံစံအားျဖင့္ ၁၉၉၃ ခု အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဤညီလာခံသည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကဲ့သို႕ ဥပေဒျပဳရန္ အေျခခံမူမ်ား ေရးဆြဲရန္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႕ဆိုေသာ္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ညီလာခံမ်ဳိး ျဖစ္သနည္း။ ဤညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီလား။ ဤညီလာခံ၏ သေဘာသဘာဝကို သက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားအသိေပးခဲ့ၿပီလား။ ဤညီလာခံကို ျပည္တြင္းျပည္ပစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ျပည္ပသံတမန္မ်ား၊ အာဆီယံအသင္းဝင္အရာရွိမ်ား၊ ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရွိသလား။ ဂဃဏန မသိၾကေသးဟု ထင္ပါသည္။

ပင္လုံထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညီလာခံ ျဖစ္ေစရန္ လူမ်ားေအာင္ ဖိတ္႐ုံျဖင့္ အရာမေရာက္ပါ။ ရွမ္းျပည္ပင္လုံညီလာခံတုန္းက ေပးထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မည့္ ညီလာခံတစ္ခုလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ရွမ္းျပည္ပင္လုံညီလာခံမွ ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾက၍ လူမ်ားစုဗမာႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ သံသယပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဤညီလာခံသည္ ထိုသံသယမ်ားကို ပြားေစမည့္ ညီလာခံတစ္ခု မျဖစ္သင့္၊ ထိုသံသယမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ေစမည့္ ညီလာခံတစ္ခုသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ ဤညီလာခံတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အတိုက္အခံမ်ားက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသိပညာရွည္ အတတ္ပညာရွင္၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ေစမည္ဟု ဆိုလွ်င္ ပင္လုံထက္ ရႈပ္ေသာ ညီလာခံျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗမာႏွင့္အျခားလူမ်ဳိးမ်ားၾကား၌ ကာလရွည္ၾကာ တည္ရွိေနေသာ အျမင္မၾကည္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစ၍ ျဖစ္သည္။

ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗမာကဲ့သို႕ တန္းတူေနလို၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သုံးေသာ Majority Rule ကို ျပည္နယ္တြင္လည္း တသမတ္တည္း က်င့္သုံးေစလွ်င္ Equality မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤညီလာခံမ်ဳိးတြင္ Majority Rule အရ ေခၚယူလွ်င္ ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ညီလာခံမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ Equality အရ ေခၚယူမွသာ သံသယမ်ား ကင္းစင္ကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တန္းတူေရး ျဖစ္ေအာင္ ျပည္နယ္ကို အေျခခံ၍ ဤညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပရပါမည္။ တိုင္း(၇)တိုင္းကို စုေပါင္း၍ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ ဦးေရတူေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ရပါမည္။ ဤညီလာခံကို အစိုးရက ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားကို ျခယ္လွယ္ျခင္း လုံးဝမျပဳသင့္ပါ။ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေစသင့္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယင္းအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္(၇)ႏွင့္ တိုင္းေပါင္းစုံ(၁)ခုကို အေျခခံ၍ ဖိတ္ၾကားသင့္သည္။ သို႕မွသာ တန္းတူေရးမူႏွင့္ ကိုက္ပါမည္။

ဒုတိယအဆင့္မွာ တန္းတူေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပ၍ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဳေစလွ်င္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆသည္။ သို႕ေသာ္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕ အလ်ဥ္စလို ဝင္ေစရန္ မလိုပါ။ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အတိုက္အခံမ်ားအားလုံး၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးက ၂၀၀၈ ဥပေဒကို လက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ေစေရး ျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္တြင္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႕ အားထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပုံ ရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္မဝင္ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ တန္းတူေရးရွိမရွိအေပၚမွာ အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျခင္းမရွိေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနသေရြ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တန္းတူေရးရွိဖို႕ မလြယ္ကူပါ။ တစ္ခါတရံမွာ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္တန္းတူေရးသည္ပင္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္ေနေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးပင္ မရွိလွ်င္ တန္းတူေရးရဖို႕ လုံးဝျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါ။ ထိုသို႕ ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိလည္ပင္း ႀကဳိးကြင္းစြပ္ေစမည္းအလုပ္ လုပ္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္အရ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ စကတည္းက တန္းတူေရးမျဖစ္လွ်င္ ဝင္မပါသည္က ေကာင္းသည္။ တန္းတူေရး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုက္ေနသည့္တိုက္ပြဲသည္ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္မဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားသည္ တန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ဒီမိုကေရစီေရး (majority rule) အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္၍ ဒီမိုကေရစီရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေျခရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးအတြက္ကား လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးက ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက တျခမ္းပဲ့လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္ႏိုင္ဖို႕ တိုက္ေနသည္မဟုတ္။ မိမိျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို မိမိတို႕စိတ္တိုင္းက် ေခၚႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာသာ Majority Rule က်င့္သုံးသင့္သည္။ ဒါမွသာ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါရပ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီပါမည္။

(မေဂ်ာ္ရတီ႐ူးလ္နဲ႔ အီေကြာရတီ မွ်တေအာင္ က်င့္ၾကံပုံကို အေၾကာင္းသင့္က ဆက္လက္တင္ျပေပးပါဦးမည္)

No comments: