Tuesday, July 10, 2012

စုမၾတာကြၽန္းသည္ သုဝဏၰဘူမိမဟုတ္

mostsaing
သုဝဏၰဘူမိအခ်က္အခ်ာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သထုံမဟုတ္ဘဲ အင္ဒိုနီရွားႏိုင္ငံမွ စုမၾတာကြၽန္းျဖစ္ပုံကို မဟာေဗာဓိဂ်ာနယ္၊ ဗုဒၶသာသနိကပဌဝီဝင္က်မ္းႏွင့္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတို႕မွာ ေဖာ္ျပသည္။ ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးကို အက်ဥ္း႐ုံးလွ်င္ -

၁။ အိႏၵိယေက်ာက္စာဘက္ဆိုင္ရာတို႕က နာလႏၵတကၠသိုလ္ေနရာေဟာင္းကို တူးေဖာ္ၾကေသာအခါ ခရစ္ ၉၀၀ ခု၊ သာသနာ ၁၄၄၄ ခုႏွစ္ထိုး ေၾကးပုရပိုဒ္၌ သုဝဏၰဒြီပေခၚ စုမၾတာကြၽန္း၏ ဘုရင္သီရိဗလပုတၲေဒဝမင္းသည္ ရာဇဂဟဂယာစီရင္စုအတြင္း၌ ပါဝင္ေသာ ေဒဝပါလမင္းပိုင္ ရြာငါးရြာကို မိမိပိုင္သုဝဏၰဒြီပမွ ရြာငါးရြာျဖင့္ လဲလွယ္၍ နာလႏၵတကၠသုိလ္ႀကီးအား လႉဒါန္းေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရျခင္း၊

၂။ ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ၌ 'ဒီပႆ သမႏၲေတာ အာရကၡံ ထေပတြာ'ကို ေထာက္၍ သုဝဏၰဘူမိသည္ ေရပတ္လည္ဝိုင္းကြၽန္းျဖစ္သည္ဟု သိရျခင္း၊

၃။ ဇာတက႒ကထာတို႕၌ တာမလိတၲိသေဘာၤဆိပ္ႏွင့္ သုဝဏၰဘူမိသည္ ယူဇနာေပါင္း (၇၀၀) ကြာေဝးသည္ဟု ျပသျဖင့္ မိုင္အားျဖင့္ ၁၃၉၂ မိုင္ခြဲ ရွိၿပီး ယခုေခတ္သထုံႏွင့္ မိုင္ေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ ကြာကာ စုမၾတာႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၁၄၀၀ မတိမ္းမယိမ္းရွိျခင္း၊

၄။ ေရွးေဟာင္းသာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ရွိျခင္း၊

၅။ ပုဂံျပည္ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္ (သာသနာ ၁၇ - ရာစု)၌  ဆပၸဒမေထရ္ႏွင့္အတူ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွ လိုက္ပါလာေသာ ရာဟုလာမေထရ္သည္ မလႅာယုကြၽန္း (မေလရွား)သို႕ သြား၍ ဘုရင္အား ခုဒၵသိကၡာက်မ္းကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေၾကာင္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာအဆိုကို သိရျခင္း

ဟူေသာ အခ်က္(၅)ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ဆုံးေပၚပညာရွင္မ်ားသည္ ဤအခ်က္(၅)ခ်က္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳ၍ စုမၾတာကြၽန္းကို မူလသုဝဏၰဘူမိအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ကေမၺာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နာမ္၊ ရာမညေဒသ (ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း)သို႕ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္ု႕ပြားလာေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ ထိုအခ်က္(၅)ခ်က္ကို အနည္းငယ္ ေခ်ပလိုသည္။

၁။ ေၾကးပုရပိုဒ္၌ ပါရွိေသာ ပါလမင္းဆက္သည္ ဘဂၤါလီမင္းဆက္ ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၇၃၀ မွ စတင္ၿပီး ေအဒီ ၁၂ ရာစုတြင္ ပ်က္သည္။ ဘဂၤလားနယ္ႏွင့္ ဗီဟာရ္နယ္ေတာင္ပိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္သည္။ နာလႏၵတကၠသိုလ္မွာ ေအဒီ ၄၆၇ ခုမွာ နရသီဟဂုပၸတမင္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတကၠသိုလ္မွ ပ႑ိတမဟာယာနေဒဝဘြဲ႔ႏွင့္ ႐ိုးရိုးပ႑ိတ္ဘြဲ႕မ်ားကို ေပးသည္။ ေထရဝါဒႏွင့္ဆိုင္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို မသင္ပါ။ ပါဠိဘာသာကိုေတာင္ အသုံးအမွတ္မျပဳ။ အမွန္တြင္ ဤမဟာယာနအဆက္အႏြယ္ရဟန္းမ်ားသည္ ဒုတိယသံဂါယနာတင္ကတည္းက ေထရဝါဒႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေသာကမင္းသည္ ေထရဝါဒျဖစ္၍ သထုံဗုဒၶဘာသာသည္လည္း ေထရဝါဒ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္သည္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲသာ ျဖစ္သည္။

၂။ ဒီပသဒၵါကို ေတြ႕၍ သုဝဏၰဘူမိကို ေရပတ္လည္ဝိုင္းေနရမည္ဟု ဆိုလွ်င္ ပုဂံကို တမၺဒီပဟု ေခၚသည္။ အင္ဒိုးနီးရွားတြင္ ရွိသေလာ။ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကို သထုံသားဟု ယူလွ်င္ ရွင္းသည္။ မြန္တို႕က ေရပတ္လည္ဝိုင္းကြၽန္း၊ ကုန္းကမူ၊ ေတာင္အငူ (၃)မ်ဳိးကို ဒီပသဒၵါျဖင့္သာ ပါဠိစီသည္။ ေကာ့ခမိုင္ဆိုလွ်င္ ဘီလူးကြၽန္း၊ ေကာ့ဘိန္းဆိုလွ်င္ အိုးကုန္းရြာ၊ ေကာ့ဂ႐ိုင္းေစတီဆိုလွ်င္ ေတာင္အငူေစတီဟု ဆိုရသည္။ မြန္စကား 'ေကာ့' ကို ဒီပသဒၵါျဖင့္သာ စီသည္။ သို႕ေသာ္ ေကာ့ သည္ ကြၽန္းတစ္မ်ဳိးတည္း အဓိပၸါယ္ရွိသည္မဟုတ္။ အရွင္ေသာဏအရွင္ဥတၲရတို႕ ႂကြေရာက္ခဲ့ေသာ သုဝဏၰဘူမိသည္ လက္ရွိသထုံမဟုတ္၊ ဘီလင္းမွ ေကလာသေတာင္ေျချဖစ္ေၾကာင္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာက ဆိုသည္။ လူေနရပ္ကြက္သည္ ေျမျပင္၌ ရွိ၍ မင္းေနအိမ္သည္ ေတာင္အငူ၌ ရွိသည္။ ဒီပႆ သဒၵါသည္ ဤေတာင္အငူကို ဆိုလိုသည္။

၃။ ဤနံပါတ္(၃)အခ်က္ကို ရွင္းလိုလွ်င္ စုမၾတာကြၽန္းကို လက္မြန္မစြ အဆိုျပဳခဲ့ၾကေသာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ကပ္ကမၻာအေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားအေလာင္းတို႕၏ အခန္းက႑ကို ယုံၾကည္မွသာ သင့္ေလွ်ာ္သည္။ ဘုရားအေလာင္းသည္ မဟာကပ္ေပါင္းအသေခ်ၤတို႕တြင္ နႏၵ၊ သုနႏၵ၊ ပထဝီ၊ မ႑၊ ဓရဏီ၊ သာဂရ၊ ပုဏၰရိက ဟူေသာ ခုႏွစ္အသေခ်ၤအတြင္း၌ ျဗဟၼေဒဝ အစရွိေသာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေသာ ဘုရားရွင္တို႕ကို ဖူးေျမာ္ရၿပီး ဘုရားျဖစ္ခ်င္စိတ္ ရွိလွသျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ သဗၺဘဒၵ၊ သဗၺဖုလႅ၊ သဗၺရတန၊ ဥသဘကၡႏၶ၊ ခႏၶဳတၲမ၊ မာဏိတ၊ ဘဒၵ၊ သဗၺဘလႅ ဟူေသာ ကိုးအသေခ်ၤအထက္၌ ေပါရာဏသက်ေဂါတမ အစရွိေသာ သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေသာ ဘုရားရွင္တို႕ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ႏႈတ္ေရာစိတ္ပါ ဘုရားဆုပန္ခဲ့သည္။ ထိုမွေနာက္၌ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ဘဝသို႕ ေရာက္လာခဲ့သည္။ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘဝမွ စ၍ ေသလ၊ ဘာသ၊ ေဇယ်၊ ႐ုစိယ ဟူေသာ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းအထက္၌ ႏွစ္က်ိန္ရွစ္ဆုကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႕တြင္ ဒီပကၤရာဘုရားမွစ၍ နိယတဗ်ာဒိတ္ကို ရလ်က္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ပါရမီျဖည့္ခဲ့သည္။ ဤဘဒၵကမၻာ၌ပင္ ေတမိ စေသာ ဇာတ္ေပါင္း (၃၅)ဇာတ္ ျဖစ္၍ ေဝႆႏၲရာမင္းဘဝသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဒလိဒၵဇာတ္၌ အသေခ်ၤ(၂၀)ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းအထက္၌ ဘုရားေလာင္းသည္ ဂႏၶာရတိုင္း၌ ဆင္းရဲသားျဖစ္၍ သုဝဏၰဘူမိသို႕ ေရႊရွာထြက္ေၾကာင္း ျပသည္။ ဤဘဝတြင္ပင္ ဘုရားျဖစ္ခ်င္စိတ္ေပၚခဲ့သည္။ ေနာက္ဇာတ္တစ္ခုမွာ မဟာဇနကဇာတ္ျဖစ္သည္။ ဘဒၵကမၻာျဖစ္စဥ္(၃၆)အနက္ နံပါတ္(၃)၊ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔အနက္ နံပါတ္(၂) ျဖစ္သည္။ အလြန္ေရွးက်သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒလိဒၵဇာတ္မွာ ပါရွိေသာ သုဝဏၰဘူမိသည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘဝကိုပင္ သက္တမ္းေက်ာ္ေနၿပီ။ မဟာဇနကဇာတ္မွ သုဝဏၰဘူမိသည္ပင္ ႏွစ္အသေခ်ၤေပါင္းမ်ားစြာ သက္တမ္းရွိေနၿပီ။ ဇာတ္ေတာ္၌ ပါရွိေသာ သုဝဏၰဘူမိႏွင့္ မြန္တို႕၏ သုဝဏၰဘူမိ အတူတူပင္ဟုဆိုလွ်င္ မွားခ်ိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယူဇနာ (၇၀၀) ကိစၥ ရွင္းစရာပင္ မလိုပါ။

အကယ္၍ ယူဇနာ(၇၀၀)ကိစၥကို ရွင္းရမည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း ဝန္မေလးပါ။ သထုံႏွင့္တာမလိတၲိ မိုင္(၄၀၀)ကြာေနျခင္းမွာ အဆိုပါပညာရွင္တို႔က မ်ဥ္းေျဖာင့္ပုံစံျဖင့္ တိုင္းတာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ေဟာင္းေရေၾကာင္းသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ မိုင္တစ္ရာေဝး၍ သြားေလ့ရွိမည္မထင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္းေျခကို လိုက္၍ မ်ဥ္းေကြးပုံစံျဖင့္ တိုင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ တိုင္းတာခဲ့သည္ရွိေသာ္ သထုံႏွင့္တာမလိတၲိသည္ ယူဇနာ(၇၀၀)ႏွင့္ အကိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။

၄။ ဤအခ်က္ကိုလည္း တလြဲေတြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သထုံ၌ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမရွိ၊ စုမၾတာ၌သာ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အဆိုပါစာေရးဆရာတို႕ညြန္းျပသည့္ေဗာေရာဗုဒုရ္ေစတီ၊ စႏၵီမင္ဒြတ္အစရွိေသာ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ စုမၾတာကြၽန္း၌ ရွိသည္မဟုတ္၊ ဂ်ားဗားကြၽန္း၌ ေအဒီ(၈)ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္မွ တည္ေဆာက္ထားေသာ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က စုမၾတာႏွင့္ဂ်ာဗားတို႕သည္ သီးျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပ်ဴႏွင့္မြန္ကို ေရာကုန္သလိုမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ ေစတီဘုရားေက်ာင္းကို စႏၵီဟု ေခၚၾကသည္။ သူတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာမျဖစ္ခင္ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ထို႕ျပင္ ဤေစတီေတာ္မ်ားသည္ ေထရဝါဒအေဆာက္အဦးမ်ားမဟုတ္ဘဲ မဟာယာနႏွင့္ဟိႏၵဴအေမြအႏွစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သာသနိကအေဆာက္အဦးမရွိဟု သူတို႕ေျပာေနေသာ သထုံေဒသသည္ ေအဒီ (၃)ရာစုေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေသာ ေဒသ ျဖစ္သည္။ က်ဳိက္ထီးေဆာင္း ေျမထိုးစက္ႏွင့္ ႀကိတ္မိ၍ ကြဲထြက္လာေသာ ေက်ာက္ျပားတစ္ခု၌ ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘာဝါ ဂါထာ ပါရွိသည္ကို စာေရးသူတို႕ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ယင္းမြန္ပါဠိသည္ အင္ဒိုရွိဘယ္သာသနာ့ပစၥည္းထက္မဆို ေရွးက်သည္။ တတိယသံဂါယနာေခတ္ သုဝဏၰဘူမိသာသနာျပဳသေကၤတျဖစ္ေသာ မႏုႆီဟ႐ုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕သုဝဏၰဘူမိအဆိုသည္ ယုတၲိမတန္ေခ်။

၅။ သူတို႕ေထာက္ျပသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ဤေနာက္ဆုံးအခ်က္သည္သာ ေထရဝါဒႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဤအခ်က္ကို ကလ်ာဏီေက်ာက္စာမွ ယူသည္ျဖစ္၍ သုဝဏၰဘူမိသည္ ဘီလင္းရွိေကလာသေတာင္ျဖစ္သည္ဟု ကလ်ာဏီေက်ာက္စာမွာပင္ ေဖာ္ျပၿပီျဖစ္၍ သူတို႕အဆို ပ်က္ျပယ္ၿပီသားျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ျဖင့္ ေထရဝါဒသည္ အင္ဒိုနီရွားမွ ျမန္မာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မေလရွားသို႔ ျပန္႔ပြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ ဤထက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ဤ၌ ဤမွ်သာ ရပ္ပါရေစ။ လိုရင္းတိုရွင္းပါ။

No comments: